Ver­dens mind­ste nå­leø­je

BT - - TV -

AN­SØG­NING For det er populært som al­drig før at bli­ve astro­naut, og nå­leø­jet, man skal igen­nem, er nær­mest ik­ke til at få øje på.

Me­re end 18.300 hå­be­ful­de ame­ri­ka­ne­re har i år an­søgt om at bli­ve op­ta­get på Nasas astro­naut- ud­dan­nel­se. Det er lysår for­an den hid­ti­di­ge re­kord fra 1978, som lød på 8.000 an­sø­ge­re. I for­hold til 2012, hvor der se­ne­st blev op­ta­get et kuld nye astro­nau­ter, er an­sø­ger­fel­tet me­re end tredoblet.

» Det er på in­gen må­de over­ra­sken­de for mig, at så man­ge ame­ri­ka­ne­re fra en mas­se for­skel­li­ge bag­grun­de øn­sker at bi­dra­ge per­son­ligt til vo­res mål­sæt­ning om at nå til Mars, « si­ger Nasas chef Char­lie Bol­den, som selv er tid­li­ge­re astro­naut. Ot­te til 14 kom­mer ind

Langt stør­ste­delen af an­sø­ger­ne en­der dog med at bli­ve skuf­fe­de. Nasa op­ly­ser, at kun et sted mel­lem ot­te og 14 vil bli­ve op­ta­get på ud­dan­nel­sen.

Først i lø­bet af som­me­ren 2017 vil Nasa løf­te slø­ret for, hvem de få hel­di­ge – og ik­ke mindst dyg­ti­ge – ud­valg­te er. Indtil da vil rum­fart­sa­gen­tu­ret gen­nem­gå samt­li­ge an­søg­nin­ger og nø­je vur­de­re hver en­kelts kva­li­fi­ka­tio­ner. De bed­ste kan­di­da- ter bli­ver ind­kaldt til en sam­ta­le på Jo­hn­son Rum­cen­ter i Hou­ston.

Ru­ma­gen­tu­ret in­drøm­mer, at det bli­ver no­get af en op­ga­ve at sor­te­re i så stort et an­sø­ger­felt.

» Men det er op­mun­tren­de at vi­de, hvor man­ge men­ne­sker der be­mær­ker, hvil­ken ene­stå­en­de mu­lig­hed det er, at bli­ve en del af Nasas spæn­den­de mis­sio­ner. Jeg glæ­der mig til at mø­de de mænd og kvin­der, som er ta­lent­ful­de nok til at nå igen­nem nå­leø­jet i det som al­tid im­po­ne­ren­de an­sø­ger­felt, « si­ger Bri­an Kel­ly, der er di­rector of flight ope­ra­tions på Jo­hn­son Rum­cen­ter i Hou­ston.

Selv hvis man når så langt, er en kar­ri­e­re som astro­naut langt­fra gi­vet. I før­ste om­gang skal de få ud­valg­te gen­nem­gå et ind­le­den­de træ­nings­for­løb på to år, hvor den en­de­li­ge ud­skil­ning fin­der sted. Un­der for­lø­bet skal kan­di­da­ter­ne læ­re en lang ræk­ke nød­ven­di­ge fær­dig­he­der som bl. a. rum­fær­ger­nes avan­ce­re­de sy­ste­mer, at gå i rum­met, sam­ar­bej­de og ik­ke mindst rus­sisk.

Dem, der kom­mer igen­nem det­te sid­ste nå­leø­je, kan med ret­te klap­pe sig selv på skul­dre­ne og ran­ke ryg­gen. De er ble­vet astro­nau­ter – præ­cis som dan­ske An­dreas Mo­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.