Ingolf

GA­BOLD

BT - - SØNDAG -

Nog­le me­ner, at du ke­der dig i din pen­sio­ni­st­til­væ­rel­se – er det rig­tigt? Du me­ner, tv- se­ri­er og­så skal in­de­hol­de en stør­re etisk hi­sto­rie med et bud­skab – hvor­for? Hvad har væ­ret dit livs høj­de­punkt indtil nu? Hvil­ken tv- se­rie, som du har stå­et bag, er du mest stolt af? Hvil­ke er de mest af­sky­e­li­ge egen­ska­ber hos men­ne­sker? Hvad sæt­ter du pris på hos an­dre? Kan du godt li­de selv at ska­be dra­ma i dit liv?

73 år, tid­li­ge­re dra­ma­chef i DR, bor på Øster­bro i Kø­ben­havn

Nej, jeg hav­de det sto­re held at bli­ve kon­tak­tet af det hol­land­ske pro­duk­tions­sel­skab Ey­ewor­ks nog­le må­ne­der før, jeg for­lod DR, og jeg har væ­ret der si­den. Des­u­den un­der­vi­ser jeg på CBS og på fi lm­sko­len i Köln samt på Hei­del­berg Uni­ver­si­tet – på ty sk i øv­rigt. Og jeg har un­der­vist på Sor­bon­ne Uni­ver­si­tet i Pa­ris – dog ik­ke på fransk. Vo­res liv og fær­den er ’ ej blot til lyst’. Vi har et an­svar over for vort eget og an­dres liv. Der­for in­de­hol­der den kunst, jeg hol­der af, no­get me­re end det, der umid­del­bart kom­mer ud af af tv- skær­men De man­ge Em­mypri­ser og - no­mi­ne­rin­ger, DR TV- dra­ma har mod­ta­get de se­ne­ste 10 år. Em­mypri­ser i 2002 for ’ Rej­se­hol­det’ og i 2003 for ’ Ni­ko­laj og Julie’, for blot at næv­ne nog­le af de i alt seks pri­ser og fl ere no­mi­ne­rin­ger. Jeg er stolt af dem al­le sam­men – ik­ke for at væ­re diplo­ma­tisk, men for­di jeg har ynd­lings­sce­ner i dem al­le.

Egois­me, selv­til­stræk­ke­lig­hed og næ­rig­hed. Åben­hed, nys­ger­rig­hed og ac­cept af an­dres livs­syn. Ja, det ene­ste, jeg er ban­ge for, er kedsom­hed. Jeg er en mand med me­get sto­re arm­be­væ­gel­ser, og jeg har det ik­ke godt med ’ Ved jor­den at bli­ve, det tje­ner os bedst’, må­ske er jeg me­re ty sker end dan­sker et sted ne­de i mi­ne ge­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.