MÆND OG KVIN­DER MIS­FOR­STÅR HIN­AN­DEN

Et smil be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis væ­re en in­vi­ta­tion til sex

BT - - SØNDAG -

Ben­dixen står bag.

» Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at kvin­der er ven­li­ge, når de smi­ler til man­den, men man­den op­fat­ter det som seksu­el in­ter­es­se, « si­ger Mons Ben­dixen.

Kvin­der er og­så me­re kræs­ne end mænd, når det kom­mer til po­ten­ti­el­le nye se­x­part­ne­re, men det skyl­des og­så helt an­dre ting, for­kla­rer Mons Ben­dixen.

» At bli­ve gravid er en stor om­kost­ning, og der­for er kvin­den kræ­sen og vil der­for ha­ve kla­re­re sig­na­ler fra mænd, når det kom­mer til sex. For mænd er det vig­tigt at ud­nyt­te chan­cen for sex, når den op­står, så han kan for­plan­te sig, « si­ger han.

Un­der­sø­gel­sen skal bru­ges til at ska­be me­re klar­hed over, hvor­når mænd og kvin­der mis­for­står hin­an­den, når de kom­mu­ni­ke­rer seksu­elt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.