S

BT - - SØNDAG -

Jonas Siv­kær Pet­ter­sen mil og tvivls­om­me sco­re­replik­ker har oft e skabt sto­re mis­for­stå­el­ser mel­lem de to køn, når der er ved at op­stå sød ke­mi. Og iføl­ge et nyt stu­die fra NTNY i Nor­ge fejl­for­tol­ker mænd og kvin­der da og­så hin­an­dens sig­na­ler. Det skri­ver nor­ske NRK.

Når mænd op­fat­ter et smil fra den sø­de kvin­de i ba­ren som en in­vi­ta­tion til sex, så hand­ler det i bund og grund om, at mænd er me­re dis­po­ne­ret for at tæn­ke på sex end kvin­der.

Når en kvin­de smi­ler, så be­hø­ver det nem­lig ik­ke væ­re for­di, hun har spe­ci­el­le fræk­ke hen­sig­ter.

308 he­te­ro­seksu­el­le mænd og kvin­der i al­de­ren 18 til 39 år har del­ta­get i un­der­sø­gel­sen, som psy­ko­log Mons

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.