H

BT - - SØNDAG -

an har spil­let for tu­sind­vis af men­ne­sker på Roskil­de Festi­vals Or­an­ge Sce­ne og truk­ket ful­de hu­se, når han sam­men med ban­det Nep­hew og som en del af duo­en De Ene­ste To op­t­rå­d­te på sto­re kon­cert­ste­der over he­le lan­det. Den­ne ons­dag aft en i ja­nu­ar spil­ler Si­mon Kvamm so­lo på sin nye hjem­me­ba­ne i Klit­møl­ler, hvor folk fra nær og fj ern vil fyl­de hver ene­ste kva­drat­me­ter af Café Stal­den . Da en del af bil­let­ter­ne blev sat til salg hos den lo­ka­le Spar- køb­mand, var der kø langt ned ad ga­den, for­tæl­ler bu­tik­kens første­mand Tho­mas Hol­ler, der er født og op­vok­set i Klit­møl­ler.

» Vi har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de, al­le vil­le jo ha­ve fat i en bil­let, « si­ger han, som selv har sik­ret sig en bil­let.

Det er ik­ke no­get til­fæl­de, at Si­mon Kvamm lag­de vej­en for­bi Klit­møl­ler, da han fra mid­ten af ja­nu­ar skul­le ud at te­ste nyt ma­te­ri­a­le på ot­te små spil­le­ste­der. For i som­mer skift ede han sam­men med sin fa­mi­lie Kø­ben­havn ud med Klit­møl­ler. Ly­sten til at prø­ve no­get nyt fi k fa­mi­li­en til at ryk­ke mod vest, selv­om de ik­ke kom så langt ve­st­på, som tan­ker­ne først gik på.

» Det er et mi­ks af men­ne­sker, der bor her. Der er dem, der op­rin­de­ligt kom­mer her fra by­en, og der er til­fl yt­te­re fra he­le ver­den. Det er ’ mul­ti­kul­ti’, og det gør no­get ved li­vet i by­en, « si­ger han.

Det er en ons­dag i ja­nu­ar. I mor­ges tit­te­de so­len og den blå him­mel frem, men er nu skjult bag grå sky­er, der går i ét med det blå­grå hav og kun bry­des af hvi­de skumtop­pe, der pi­skes op af den fri­ske vind.

Ha­vet til­hør­te fi sker­ne

Den­ne dag er der er koldt i ’ Cold Hawaii’, som sur­fer­ne har døbt Klit­møl­ler. De – sur­fer­ne – fi k i 1980er­ne øj­ne­ne op for by­en, men der skul­le sli­bes nog­le kan­ter, før klit­bo­er­ne og sur­fer­ne for al­vor lær­te at le­ve sam­men.

Ha­vet ved Klit­møl­ler hav­de al­tid til­hørt fi - sker­ne, men eft er at den sto­re in­du­stri­havn i 1967 åb­ne­de i Hanst­holm, var der kun fri­tids­fi sker­ne til­ba­ge. Da sur­fer­ne kom til by­en i gam­le kas­se­vog­ne, fol­ke­vogns­rug­brød og au­to­cam­pe­re og ka­ste­de sig ud på ha­vet i bøl­ger, som selv de mest gar­ve­de fi ske­re vil­le hol­de sig fra, så man­ge lo­ka­le ho­ved­rysten­de til.

Sur­fer­ne par­ke­re­de på kryds og tværs i by­en, og de svi­ne­de me­re, end klit­bo­er­ne brød sig om. I nog­le år var for­hol­det an­strengt, men i takt med at de ude­frakom­men­de sur­fe­re fl yt­te­de ind i by­ens tom­me hu­se og for al­vor slog sig ned, fandt de og klit­bo­er­ne sam­men i et fæl­les­skab, der si­den har væ­ret ken­de­teg­nen­de for Klit­møl­ler.

Net­op fæl­les­skabs­fø­lel­sen er no­get af det, Lars Ri­is er fal­det for ved Klit­møl­ler. Han har bo­et i Aar­hus, Düs­sel­dorf og Lon­don, men drop­pe­de for halvan­det år si­den drømm­ejob­bet i den en­gel­ske ho­ved­stad for at ska­be det, han selv kal­der et drøm­me­liv, i Klit­møl­ler med kæ­re­sten Lyk­ke Kat­holm Frost.

» Der er en nær­hed i Klit­møl­ler, som jeg ik­ke har op­le­vet an­dre ste­der, og det er nog­le helt an­dre vær­di­er, der er i spil. Her er der ik­ke no­gen, der spør­ger dig, hvad du la­ver. De spør­ger, hvem du er, « for­tæl­ler han.

Smukt i al slags vejr

Reg­nen pi­sker mod ru­den, da Lars Ri­is sty­rer sin bil ned mod stran­den og går hjem­me­vant ned mod ha­vet, hvor ty­ske bun­ke­re fra An­den Ver­denskrig lig­ger som sto­re, grå sten i det gu­le sand.

Et øje­blik står han stil­le og ser ud over ha­vet og bøl­ger­ne, der slår ind mod stran­den.

» Selv på da­ge som den­ne er der no­get me­di­ta­tivt ved at væ­re ne­de ved stran­den, hvor man kan mær­ke na­tu­ren og se ho­ri­son­ten. Det er no­get af det, jeg el­sker al­ler­mest ved Klit­møl­ler. Der er smukt, uan­set hvor­dan vej­ret er, « for­tæl­ler han.

Iværk­sæt­ter i Klit­møl­ler

Net­op na­tu­ren er en stor in­spira­tions­kil­de for Lars Ri­is og hans for­ret­nings­part­ner Lukas L. Leszczyns­ki. Da Lars Ri­is sag­de far­vel til drømm­ejob­bet i Lon­don og god­daw til drøm­me­li­vet i Klit­møl­ler, blev han sam­ti­dig en del af det spi­ren­de iværk­sæt­ter­mil­jø i by­en. Sam­men med Lukas L. Leszczyns­ki, som han ken­der fra han­dels­sko­len, skab­te han virk­som­he­den Elsk, som de­sig­ner og sæl­ger tøj med et bud­skab om kva­li­tet og bæ­re­dyg­tig­hed.

» Det er spæn­den­de at væ­re iværk­sæt­ter i Klit­møl­ler, for der er et godt iværk­sæt­ter­mil­jø her­u­de. Selv­om vi ik­ke er de ene­ste i by­en, der la­ver tøj, så mod­ar­bej­der man ik­ke hin­an­den. Tværtimod, « si­ger Lars Ri­is.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.