D

BT - - SØNDAG -

et skor­ter ik­ke på vel­me­nen­de råd fra ven­ner og fa­mi­lie til ufri­vil­ligt barn­lø­se. ’ Ba­re slap af, så sker det’. ’ Tag på fe­rie’. ’ Tænk på no­get an­det’. Men helt så en­kelt er det ik­ke, for­tæl­ler psy­ko­log og ph. d. Yoon Fre­de­rik­sen, der fre­dag for­sva­re­de sin ph. d.- afh and­ling om de psy­ki­ske føl­ger af ufri­vil­lig barn­løs­hed og fer­ti­li­tets­be­hand­lin­ger. Tal fra Sund­heds­da­ta­sty­rel­sen vi­ser, at dan­ske kvin­der gen­nem­gik 27.689 fer­ti­li­tets­be­hand­lin­ger på dan­ske fer­ti­li­tets­kli­nik­ker i 2014. Det re­sul­te­re­de i 4.549 le­ven­de­fød­te børn, hvil­ket sva­rer til ot­te pro­cent af årets børn. Det er alt­så langt­fra al­le fer­ti­li­tets­be­hand­lin­ger, der en­der lyk­ke­ligt. Man­ge må gen­nem­gå indtil fl ere be­hand­lin­ger gen­nem fl ere år.

At væ­re ufri­vil­ligt barn­løs og i gang med fer­ti­li­tets­be­hand­ling er for man­ge stres­sen­de og kan fø­re til de­pres­sion el­ler angst. Og det men­tale pres har mu­lig­vis en ne­ga­tiv ind­fl ydel­se på gravi­di­tets­chan­cer­ne.

» Vi har kig­get på, hvil­ke for­skel­li­ge be­hand­lin­ger der kan ha­ve en eff ekt på fer­ti­li­te­ten. Psy­ko­lo­gisk be­hand­ling har en po­si­tiv eff ekt på de­pres­sions- symp­to­mer og angst. Og et te­ra­pe­u­tisk for­løb la­der til og­så at ha­ve en eff ekt på gravi­di­tet, vi­ser en dansk me­ta- ana­ly­se. De kvin­der, der har mod­ta­get psy­ko­lo­gisk be­hand­ling, bli­ver oft ere gravi­de end kvin­der­ne i kon­trol­grup­pen, der ik­ke har mod­ta­get psy­ko­lo­gisk be­hand­ling, « si­ger Yoon Fre­de­rik­sen.

Sæt­ter gang i ek­si­sten­ti­el­le tan­ker

Hun un­der­stre­ger at det ik­ke er nok ’ ba­re at gå hjem og slap­pe af’, som vel­me­nen­de ven­ner op­for­drer til. Det hand­ler om at æn­dre den må­de, man hånd­te­rer stress på.

» At gå hjem og slap­pe af el­ler hol­de fe­rie kan fak­tisk gi­ve an­led­ning til yder­li­ge­re stress og der­med plads til at slå sig selv oven i ho­ve­d­et med tan­ker som ’ er det min skyld?’, « si­ger Yoon Fre­de­rik­sen.

Har man kro­nisk stress, er det vig­tigt at be­ar­bej­de de uop­fyld­te ba­by­drøm­me og tan­ker­ne, der føl­ger med.

» Ufri­vil­lig barn­løs­hed kan væ­re fø­lel­ses­mæs­sigt ud­for­dren­de og sæt­ter gang i man­ge ek­si­sten­ti­el­le tan­ker. Hvad skal jeg så, hvis jeg ik­ke skal væ­re mor? Det sæt­ter og­så gang i tan­ker om par­for­hol­det. Hvad tæn­ker min part­ner om mig? Hvad be­ty­der det for vo­res for­hold, at vi må­ske ik­ke kan få de børn, vi øn­sker os? Skal jeg gå fra hen­de, så hun kan fi nde en an­den at få barn med?, « si­ger Yoon Fre­de­rik­sen og fort­sæt­ter.

Tab af kon­trol

» Der er al­drig no­gen ga­ran­ti for, at det her vir­ker. Der er ca. 30 pct. chan­ce for, at det lyk­kes før­ste gang. Nog­le skal igen­nem man­ge be­hand­lin­ger. «

Vi er vant til at ha­ve kon­trol med alt i li­vet. Der­for kan det væ­re svært at hånd­te­re, når det barn, man har op­le­vet som en selv­føl­ge­lig del af frem­ti­den, må­ske al­drig kom­mer, for­tæl­ler Yoon Fre­de­rik­sen.

» Vi har i dag en fø­lel­se af, at vi skal kun­ne kon­trol­le­re alt i li­vet: hvad skal jeg ar­bej­de med, og hvor og hvor­når skal jeg ta­ge en ud­dan­nel­se, hvor­når er det en god idé at læg­ge et sab­batår og rej­se? At få en di­ag­no­se og fi nde ud af, at man ik­ke kan få børn, når man har lyst, ud­for­drer ople­vel­sen af kon­trol. «

Går man i gang med fer­ti­li­tets­be­hand­lin­ger, må man ac­cep­te­re, at ud­fal­det af in­se­mi­na­tions­be­hand­lin­ger, æg­ud­tag­nin­ger og be­frugt­nin­ger i pe­triskå­le er helt uden for ens egen kon­trol.

» Det hand­ler om ens iden­ti­tet og selv­værd i for­hold til ens rol­le i li­vet, i for­hold til det at bli­ve en fa­mi­lie. Det er helt na­tur­li­ge re­ak­tio­ner i for­bin­del­se med en livskri­se af en­hver art. Pro­ble­met op­står, når vi ik­ke læn­ge­re kan hånd­te­re svæ­re fø­lel­ser, men la­der dem fyl­de he­le vo­res men­tale ka­pa­ci­tet – så ri­si­ke­rer vi at ud­vik­le en de­pres­sion el­ler angst. At få ned­sat livskva­li­tet, « si­ger Yoon Fre­de­rik­sen og op­for­drer ufri­vil­ligt barn­lø­se til at sø­ge pro­fes­sio­nel hjælp til at hånd­te­re de svæ­re fø­lel­ser og op­le­vel­ser, der føl­ger med.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.