M

BT - - SØNDAG -

ænd og kvin­der hånd­te­rer ufri­vil­lig barn­løs­hed for­skel­ligt. Oft e re­a­ge­rer kvin­der me­re fø­lel­ses­mæs­sigt og har må­ske stort be­hov for at sæt­te ord på de­res fø­lel­ser. Mænd er som re­gel me­re løs­nings­o­ri­en­te­re­de og si­ger må­ske ik­ke så me­get, for­tæl­ler psy­ko­log og ph. d. Yoon Fre­de­rik­sen. Det kan alt sam­men væ­re med til at ud­for­dre par­for­hol­det. » Mænd er og­så ke­de af ik­ke at kun­ne få børn, de re­a­ge­rer ba­re an­der­le­des. Kvin­den er ik­ke ude på et over­drev, når hun ta­ler om fø­lel­ser i et væk – hun har ba­re brug for at få luk­ket det ud, få lov til at for­tæl­le, at det be­ty­der no­get for hen­de. Hvis vi he­le ti­den luk­ker ned over for hin­an­den, så man ik­ke får mu­lig­hed for at ud­tryk­ke sig, er det ik­ke godt for no­gen. Det kan øge di­stan­cen i for­hol­det, i ste­det for at gi­ve plads til hin­an­dens for­ske­li­ge re­ak-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.