SPIL

BT - - SØNDAG - Pc He­ad­set

Ma­ski­ner: Gen­re:

***** * Det­te

he­ad­set ful­den­der Sand­bergs de­but på esport­s­mar­ke­det, og igen im­po­ne­res vi. Det­te he­ad­set til 499 kr. lig­ger nem­lig – i yde­ev­ne – i en langt hø­je­re klas­se, hvor kon­kur­ren­ter­nes til­sva­ren­de pro­duk­ter er me­re end dob­belt så dy­re. Rig­tig god 7.1 sur­ro­und so­und og en mi­kro­fon med en stor præ­sta­tions­ev­ne er su­per vig­tigt til må­l­grup­pen. Et rig­tig godt ind­tryk ful­den­des med ly­set i ørebøff er­ne, der er i tråd med re­sten af Sand­bergs se­rie. Et rig­tig godt pro­dukt til en me­get fa­vora­bel pris.

fi nder vi en lil­le mus, der er be­reg­net til at ha­ve med på far­ten. Hvor tra­di­tio­nel­le mus kræ­ver en be­stemt over­fl ade for at fun­ge­re op­ti­malt, er den­ne mus de­sig­net til at fun­ge­re på al­le for­mer for over­fl ader, bl. a. glas og så­gar på stof på buk­ser. Mu­sen er lil­le og han­dy og til­knyt­tes ma­ski­nen via Blu­et­oo­th el­ler et spe­ci­elt Lo­gi­tech- til­be­hør. MX Anywhe­re 2 er en su­per god ar­bejds­mus og skal der­for og­så bru­ges til det­te. Pri­sen er på 500 kr., og det er en ret al­min­de­lig pris for et så­dant pro­dukt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.