K

BT - - SØNDAG -

ara­melcre­me, dul­ce de le­che og ma­ri­ne­re­de frug­ter. Tre klas­si­ske des­ser­t­e­le­men­ter med så stor wow- fak­tor, at de fl este af os over­la­der det til des­sert­kok­ke­ne på de fi ne re­stau­ran­ter. Men det er der in­gen grund til. Det er nem­lig slet ik­ke så svært, som det ser ud.

Vid­ste du f. eks., at dul­ce de le­che – en læk­ker og cre­met ka­ra­mel, som tit bru­ges som fyld i ka­ger – er over­ra­sken­de let selv at la­ve?

Det ene­ste, du skal bru­ge, er en då­se kon­den­se­ret mælk, en gry­de med ko­gen­de vand og lidt tå­l­mo­dig­hed. Du skal ik­ke en­gang åb­ne då­sen. Ka­ra­mel­len til­be­re­der sig selv in­den i den. Re­sul­ta­tet er et des­ser­t­e­le­ment, der får selv simp­le fri­ske frug­ter til at lig­ne en mil­li­on.

Sam­me eff ekt har hjem­me­ma­ri­ne­re­de frug­ter, som hel­ler ik­ke er svært at la­ve selv. Op­lagt om vin­te­r­en og en nem må­de at op­gra­de­re ka­ge el­ler is.

BTs Madsko­le vi­ser dig, hvor nemt det fak­tisk er at la­ve en gour­met­des­sert der­hjem­me.

Vi gu­i­der dig gen­nem Ni­ko­la­os Stran­gas’ des­sert med has­sel­nød­de­ka­ge, ma­ri­ne­re­de pæ­rer, ka­ra­melcre­me og toff ee ( dul­ce de le­che).

Fi­re klas­si­ske des­ser­t­e­le­men­ter, som du bag­eft er kan bru­ge, som du vil, til an­dre lækre des­sert­sam­men­sæt­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.