HAS­SEL­NØD­DE­KA­GE MED MA­RI­NE­RE­DE PÆ­RER, TOFFEE OG KA­RA­MELCRE­ME ( 6- 8 PERS.)

BT - - SØNDAG -

Luft ige cre­mer af en­hver slags – ka­ra­mel, va­nil­je, cho­ko­la­de - er en hjør­ne­sten i des­sert­køk­ke­net. Bru­ges oft e som et selv­stæn­digt ele­ment si­de om si­de med ka­ger, frugt og crum­b­le, så des­ser­ten bå­de har et cre­met, et syr­ligt og et kna­sen­de ele­ment. 5 dl fl øde 50 g brun fa­rin ½ va­nil­je­stang 1 blad hus­blas SÅ­DAN GØR DU: Læg hus­blas­sen i blød i koldt vand i fem min. Skrab kor­ne­ne ud af den hal­ve va­nil­je­stang og bland med fa­ri­nen - mas kor­ne­ne sam­men med en smu­le af fa­ri­nen først på skæ­re­bræt­tet med den fl ade si­de af en kniv. Kog fl øde, brun fa­rin og va­nil­je i en gry­de i ( skal ko­ge ca. 15 min.). Til­sæt den dræ­ne­de hus­blas og mi­ks med en stavb­len­der. Hæld cre­men over på en pla­stik­bøt­te og dæk med fi lm – fi lmen skal rø­re ved cre­men og væ­re tæt­slut­ten­de. Sæt cre­men til afk øling i kø­le­ska­bet. Hæld den der­eft er på sprøjtepo­se med rund ty l, så den er klar til brug. Det er en god idé at la­ve ka­ra­melcre­men da­gen før. TOFFEE ( DUL­CE DE LE­CHE) Dul­ce de le­che er en cre­met ka­ra­mel ( toff ee), som kan bru­ges som et selv­stæn­digt ele­ment på en des­sert­tal­ler­ken sam­men med an­dre ele­men­ter el­ler som fyld i ka­ger/ lag­ka­ger el­ler som til­be­hør til is og frugt. 1 då­se ( 340 g) kon­den­se­ret mælk SÅ­DAN GØR DU: Kom då­sen med den kon­den­se­re­de mælk ned i en dyb gry­de. Fyld gry­den op med vand, så­dan at kon­ser­ve­s­då­sen er dæk­ket. Lad den sim­re i gry­den i to ti­mer. Det er me­get vig­tigt, at kon­ser­ve­s­då­sen er dæk­ket af vand he­le ti­den, el­lers kan den eks­plo­de­re. Når då­sen med mælk er kø­let til­stræk­ke­ligt ned til, at den kan hånd­te­res, åb­nes den. Lad toff ee’en kø­le ned, in­den den kom­mes i en sprøjtepo­se, så den er klar til brug. Hvis du ik­ke bry­der dig om at ko­ge då­sen af frygt for, at den af­gi­ver sund­heds­ska­de­li­ge stoff er un­der kog­nin­gen, kan du i ste­det hæl­de den kon­den­se­re­de mælk i et pa­tent­g­las og ko­ge den i glas­set i ste­det. Ma­ri­ne­re­de frug­ter er op­lag­te at ser­ve­re om vin­te­r­en, hvor de fri­ske frug­ter ik­ke er på top­pen. Pæ­rer er en op­lagt vin­ter­frugt at ma­ri­ne­re, men stort set al­le frug­ter kan ma­ri­ne­res med præ­cis sam­me me­to­de. ¼ va­nil­je­stang 100 g suk­ker 1,5 dl vand Ma­ri­ne­re­de pæ­rer: 1 po­r­tion va­nil­jesirup 2 kvi­ste ros­ma­rin 2 pæ­rer

SÅ­DAN GØR DU:

Be­gynd med at til­be­re­de va­nil­jesirup. Flæk va­nil­je­stan­gen, skrab kor­ne­ne ud og bland det med suk­ke­ret. Mas va­nil­je­kor­ne­ne sam­men med lidt af suk­ke­ret først på skæ­re­bræt­tet – brug den fl ade si­de af en kniv. Kom va­nil­je og suk­ker i en gry­de med van­det og bring det i kog. Vær sik­ker på, at suk­ke­ret er helt op­løst. Lad sirup­pen kø­le af i kø­le­ska­bet. Kog va­nil­jesirup­pen med ros­ma­rin. Rens og skr­æl pæ­rer­ne, skær dem i små tern og kom dem i en skål. Hæld den var­me va­nil­jesirup over pæ­rer­ne. Lad det kø­le af i kø­le­ska­bet. KANTAIFI Kantaifi dej er en græsk fi lo­dej skå­ret i ty nde strim­ler, der lig­ner hår. Den er nem at ha­ve med at gø­re og me­get de­ko­ra­tiv. Vel­eg­net til at rul­le om fyld i det sal­te køk­ken f. eks. rundt om ti­ger­re­jer. Bedst kendt er den dog fra den sø­de, hon­ning­væ­de­de ka­ge med val­nød­der, bakla­va. Kan og­så – som her – bru­ges som et sprødt og de­ko­ra­tivt indslag i sig selv på en des­sert­tal­ler­ken. Kan til­be­re­des bå­de i fri­tu­re, på en hed pan­de med olie el­ler i ovn. Dej­en kø­bes fær­dig­la­vet i spe­ci­al­bu­tik­ker. 100 g kantaifi dej 30 g smør

SÅ­DAN GØR DU:

Drys kantaifi dej­en med smør­ret. Læg dej­en på en ba­ge­pla­de med ba­ge­pa­pir og bag den ved 180 gra­der, indtil den er gyl­den­brun. Ka­ger af en­hver art gør sig godt sam­men med cre­mer, is, frugt og an­dre des­ser­t­e­le­men­ter. Kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­sen for, hvad du kan kom­bi­ne­re på en des­sert­tal­ler­ken. 25 g hak­ke­de has­sel­nød­der Skal fra halv ap­pels­in 10 g brun fa­rin 75 g suk­ker 3 æg 90 g mel 4 g ba­ge­pul­ver 90 g smør Salt ( hvis du bru­ger us­al­tet smør) SÅ­DAN GØR DU: Smelt smør­ret. Kom de hak­ke­de has­sel­nød­der, suk­ker, fa­rin, ap­pels­in­skal og salt ( hvis du ik­ke bru­ger sal­tet smør) i en skål og rør rundt med en spa­tel. Kom æg­ge­ne i lidt eft er lidt – vær op­mærk­som på ik­ke at rø­re for vold­somt el­ler for hur­tigt, så du und­går at øde­læg­ge de­jens ela­sti­ci­tet. Der­eft er til­sæt­tes mel og ba­ge­pul­ver. Det smel­te­de smør hæl­des grad­vist i dej­en – vær sta­dig op­mærk­som på at rø­re for­sig­tigt. Hæl­des i muf­fi nfor­me el­ler si­li­ko­ne­for­me og ba­ges ved 145 gra­der i 15- 20 min.

RI­STE­DE HAS­SEL­NØD­DER

Når du ri­ster nød­der, frem­hæ­ver det nød­des­ma­gen. Alt fra val­nød­der til mand­ler og has­sel­nød­der kan ri­stes en­ten i ovn el­ler på pan­de. De kan en­ten tør­ri­stes el­ler ri­stes sam­men med f. eks. smør og/ el­ler hon­ning/ sirup.

Så­dan gør du:

Læg en hånd­fuld has­sel­nød­der på en ba­ge­pla­de og bag dem ved 180 gra­der i 8- 10 min.

AN­RET­NING

SÅ­DAN GØR DU:

An­ret des­ser­ter­ne på hver sin tal­ler­ken ( 6- 8 stk.) Start med at kom­me toff ee’en i en sprøjtepo­se med rund ty l og lav fem dut­ter rundt om­kring på tal­ler­ke­nen. Bræk nog­le sty kker af has­sel­nød­de­ka­gen og pla­cer dem mel­lem toff ee­dut­ter­ne. Drys og­så 6- 8 stk. ma­ri­ne­ret pæ­re på tal­ler­ke­nen. Kom ka­ra­melcre­men i en sprøjtepo­se og lav en stor dut på et le­digt sted. Py­nt med groft hak­ke­de. ri­ste­de has­sel­nød­der, sprød kantaifi og lidt fri­ske ros­ma­rin­bla­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.