Skal jeg drop­pe ham helt?

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Kæ­re An­net­te

Da det er svært at snak­ke med fa­mi­lie og ven­ner om det­te, prø­ver jeg at skri­ve til dig i håb om at få nog­le svar.

Jeg er en ung kvin­de på 22 år, der for ot­te må­ne­der si­den mød­te en 40- årig helt fan­ta­stisk mand, vi be­gynd­te at ses jævn­ligt, spi­se mid­dag sam­men, sove sam­men og ha­ve god, varm og in­tim sex. Vi ses sta­dig, og han kan vir­ke­lig få mig til at fø­le mig som den ene­ste kvin­de i ver­den, han er så kær­lig, sød og be­tænk­som.

Han er ik­ke ba­re min el­sker, men og­så en rig­tig god ven - vi kan snak­ke om alt. ’ Pro­ble­met’ er ba­re, at han har en kæ­re­ste ( jæv­nal­dren­de med ham). Hen­de har han væ­ret sam­men med i tre år, hun ved in­tet om mig. Jeg har så dår­lig samvit­tig­hed over­for hans kæ­re­ste, men sam­ti­dig kan jeg ik­ke stop­pe med at se ham, selv­om jeg ved, det er for­kert, men jeg tæn­ker sam­ti­dig, at det er hans pro­blem, hvis hun op­da­ger det. Mit spørgs­mål er, hvad skal jeg gø­re? - skal jeg for­tæl­le om mi­ne fø­lel­ser til ham? El­ler skal jeg drop­pe ham helt? Kæ­re pi­ge!

Det kan jeg godt for­stå. Det må nær­mest væ­re umu­ligt at ta­le med no­gen om det. Det er så be­hæft et med for­dom­me og skam, at det kan væ­re svært at få et godt og neut­ralt svar fra dem, der står dig nær. Men jeg skal se, om jeg kan gi­ve dig et.

For det før­ste for­står jeg ud­mær­ket din fo­rel­skel­se i den 40- åri­ge. Han strå­ler ga­ran­te­ret, for­di han er på sit livs høj­de­punkt. Det kø­rer for ham, og han har al den er­fa­ring, der skal til for og­så at afl æse og for­kæ­le dig. Det er char­me­ren­de, og det er læk­kert.

( læs me­re på bt. dk/ brev­kas­ser)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.