Fle­re di­rek­te fly til USA

BT - - REJSER -

FLYPRI­SER ri­o­den 2013- 2014, kan vi se en stig­ning på 20 pct. i søg­nin­ger­ne til USA, mens de i pe­ri­o­den 2014- 2015 er ste­get 14 pct, « ud­dy­ber hun. SAS vil fly­ve of­te­re til USA Det mær­ker man bl. a. hos SAS, der ger­ne vil til­by­de end­nu fle­re flyv­nin­ger over At­lan­ten:

» Men frem­for at spe­ku­le­re i, hvil­ke nye by­er SAS er in­ter­es­se­ret i, vil vi hel­le­re øge fre­kven­ser­ne på de ru­ter, vi har, « si­ger Lars San­da­hl Sø­ren­sen, kon­cern­di­rek­tør og Chief Ope­rat­ing Of­fi­cer i SAS.

Han me­ner dog ik­ke, at pri­ser­ne vil fal­de yder­li­ge­re.

» De vil ik­ke fal­de på grund af stør­re ka­pa­ci­tet og fle­re ru­ter. Pri­ser­ne vil ge­ne­relt væ­re no­gen­lun­de de sam­me som i dag. Men der kan væ­re pe­ri­o­der med sto­re pris­dyk, hvor pri­ser­ne lig­ger un­der det sæd­van­li­ge, « si­ger han og på­pe­ger des­u­den det kuriosum, at man i dag kan fly­ve til USA for den sam­me pris, som man kun­ne for 35 år si­den. « Bil­li­ge­re bil­let­ter på vej Iføl­ge Mo­mon­do kan vi dog godt for­ven­te, at flypri­ser­ne vil fal­de.

» Det skyl­des to ting. Dels det bil­li­ge fly­brænd­stof, og dels at man­ge by­er i USA har få­et en lav­pris­ru­te ved si­den af et tra­di­tio­nelt sel­skabs ru­te. Det ska­ber et pris­pres, « si­ger Las­se Sko­le Han­sen, PR Ma­na­ger for Mo­mon­do.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.