Oplev Lon­don som di­gi­tal turist

BT - - REJSER -

Kom helt tæt på ar­ki­tek­tu­ren i det vi­cto­ri­an­ske Lon­don. I et nyt com­pu­ter­spil kan du kla­tre op i top­pen af al­le di­ne ynd­lings­byg­nin­ger

COM­PU­TER­SPIL pe­ri­o­der. Det før­ste spil, som blev ud­gi­vet i 2007, fo­re­går så­le­des un­der tem­pel­rid­de­rens korstog i år 1191, mens man i spil num­mer to kan ud­for­ske Fi­ren­ze og Rom un­der re­næs­san­cen. Som at væ­re der selv Gra­fik­ken i spil­se­ri­en var al­le­re­de den­gang så flot, at TV 2 Nyhe­der­ne ved en fejl brug­te et bil­le­de fra As­sas­sin’s Cre­ed i ste­det for et rig­tigt fo­to af Da­ma­s­kus da de i be­gyn­del­sen af 2013, brag­te et indslag om Sy­ri­ens tru­e­de kul­turskat­te. Bom­mer­ten nå­e­de at bli­ve om­talt i Was­hin­g­ton Post og Daily Mail og var selvsagt en glim­ren­de re­k­la­me for spil­ud­vik­ler­nes grun­di­ge ar­bej­de med byg­nin­ger og hi­sto­ri­ske de­tal­jer.

Si­den er gra­fik­ken blot ble­vet bed­re. I sid­ste års As­sas­sin’s Cre­ed Uni­ty, der ud­spil­ler sig i Pa­ris un­der den fran­ske re­vo­lu­tion, kun­ne man blandt me­get an­det kla­tre rundt i en væl­dig de­tal­je­ret di­gi­tal ud­ga­ve af No­tre Da­me- ka­ted­ra­len, der hav­de ta­get de­sig­ner­ne me­re end 5.000 ar­bejds­ti­mer at byg­ge. Og i den­ne ny­e­ste ud­gi­vel­se, hvor spil­u­ni­ver­set er ryk­ket til Lon­don i 1868, er den di­gi­ta­le by, man kan ud­for­ske, stør­re end no­gen­sin­de – me­re spe­ci­fikt 30 pct. stør­re end Pa­ris var i As­sas­sin’s Cre­ed Uni­ty.

Som al­tid kan man be­væ­ge sig helt frit om­kring i spil­lets åb­ne ver­den og ud­for­ske by­en, som man ly­ster – i skik­kel­se af en vold­somt adræt snig­mor­der, der ik­ke er bleg for en ud­for­dren­de kla­tre­tur. Det gi­ver selvsagt en ny op­le­vel­se af ens ynd­lings­by, når man frit kan kla­tre op ad lod­ret­te hus­fa­ca­der, spæ­ne fra hus­tag til hus­tag i en her­lig fart og ny­de ud­sig­ten fra top­pen af byg­nings­vær­ker og monu­men­ter, der el­lers er helt uden for ræk­ke­vid­de. Der er for ek­sem­pel in­tet, der stop­per dig fra at kla­tre op i top­pen af Lord Nel­son- sta- tu­en på Tra­fal­gar Squa­re og ny­de sol­ned­gan­gen der­fra. Hi­sto­ri­ke­re nør­der ud Når spil­le­ne skal ud­vik­les, an­sæt­ter det fran­ske spil­ud­vik­ler­fir­ma Ubisoft hi­sto­ri­ke­re med sær­lig ekspertise i den spe­ci­fik­ke pe­ri­o­de. De la­der dem nør­de helt igen­nem med små de­tal­jer, der kan øge for­nem­mel­sen af fak­tisk at be­fin­de sig i, i det­te til­fæl­de, Lon­don i den vi­cto­ri­an­ske tid, hvor den tid­li­ge in­du­stri­a­li­se­ring er be­gyndt at fyl­de by­en med trav­le tog­sta­tio­ner, te­le­gr­af­led­nin­ger og fa­briks­byg­nin­ger.

I lø­bet af det 19. år­hund­re­de for­vand­le­de Lon­don sig til ver­dens stør­ste og mest mo­der­ne by med en seks­dob­ling af ind­byg­ger­tal­let til 6,7 mio., og der er bå­de mu­lig­hed for at kø­re i tog og he­ste­vogn i spil­let, selv om den slags trans­port­for­mer bleg­ner, når man er i be­sid­del­se af en rebka­ster, der mu­lig­gør, at man kan zi­pli­ne sig vej gen­nem stor­by­en, fra hus­tag til hus­tag. Det gi­ver selv­føl­ge­lig de stør­ste sus i de ri­ge om­rå­der med him­mel­stræ­ben­de, ek­stra­va­gan­te byg­nin­ger, så­som West­min­ster, men sørg en­de­lig og­så for at ud­for­ske om­rå­der som den over­be­fol­ke­de Whi­te­cha­pel- slum.

Spil­ud­vik­ler­ne har bø­jet den hi­sto­ri­ske by de ste­der, hvor det var nød­ven­digt for spil­let, men for den hi­sto­ri­eog ar­ki­tek­turin­ter­es­se­re­de er der ti­me­vis af sight­se­e­ing og man­ge sjove de­tal­jer at fin­de. Og med det tem­po, hvor­med gra­fik­ken og de ma­ski­ner, vi spil­ler com­pu­ter­spil­le­ne på, ud­vik­ler sig, vil den­ne form for di­gi­tal turis­me kun bli­ve sjove­re og me­re re­a­li­stisk med ti­den.

As­sas­sin’s Cre­ed Syn­di­ca­te er net­op kå­ret som ’ Årets action/ adventure- spil’ til Da­nish Ga­me Awards 2016 og kan spil­les på Xbox One, PS4 og PC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.