Så­dan gik det eft er Ou­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SUL­TEN ER VIG­TIG

Kort eft er Ou­re idræt­s­eft er­sko­le og lidt træ­ning med Brønd­bys yng­lin­ge­hold blev Kas­per Schmeichel in­vi­te­ret til prø­ve­træ­ning i Man­che­ster Ci­ty , hvor han fi k en kon­trakt. Her kom han til at stå i skyg­gen af sto­re ru­ti­ne­re­de må­l­mænd, in­den klub­ben valg­te at sat­se på den un­ge Joe Hart. Un­der­vejs end­te Kas­per Schmeichel som ka­ste­bold med op­hold i min­dre klub­ber som Bury, Dar­ling­ton, Coven­try, Car­diff og skot­ske Fal­kirk, in­den ti­den som le­jes­vend slut­te­de med et skift e til Notts Co­un­ty. Her blev han kol­le­ga med må­l­man­den Ke­vin Pil­king­ton, der hav­de væ­ret re­ser­ve for Pe­ter Schmeichel i Man­che­ster Uni­ted og set Kas­per Schmeichel vok­se op. Han hu­sker ty­de­ligt, hvor­dan Kas­per Schmeichel kom til klub­ben med et kæm­pe dri­ve.

» Det var en me­get sul­ten og me­get de­di­ke­ret per­son. Han vil­le væ­re den bed­ste og kræ­ve­de he­le ti­den, at al­le an­dre le­ve­de op til de­res bed­ste. Sam­ti­dig var han en rig­tig be­ha­ge­lig per­son, som jeg kom godt ud af det med. « Den evi­ge jagt Det blev til 43 første­holdskam­pe, in­den tu­ren gik vi­de­re til Le­eds, hvor han og­så ero­bre­de en stam­plads. I 2011 skift ede han til Lei­ce­ster, hvor ud­vik­lin­gen er eks­plo­de­ret. Iføl­ge Ke­vin Pil­king­ton har den evi­ge jagt eft er spil­le­tid væ­ret af­gø­ren­de for suc­ce­sen.

» Han var ik­ke til­freds med at væ­re num­mer to el­ler tre i Man­che­ster Ci­ty. Han vil­le spil­le fod­bold. Den drøm har han re­a­li­se­ret gen­nem hårdt ar­bej­de og be­slut­som­hed. Der er man­ge må­l­mænd, som har det fi nt med at sid­de på bæn­ken og hæ­ve de­res løn, men Kas­per har al­drig væ­ret en af dem. Det har gi­vet bonus for ham. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.