Fri­is’ fri­stel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VEN­DING

Lot­te Fri­is hav­de ud­set sig som­me­rens OL i Rio som et per­fekt punk­tum for en lang og flot kar­ri­e­re. Men så­dan bli­ver det ik­ke nød­ven­dig­vis. I et in­ter­view med BT i de­cem­ber 2014 slog Lot­te Fri­is fast, at som­me­rens OL vil­le bli­ve hen­des sid­ste stæv­ne, men nu for­tæl­ler svøm­me­ren, at kar­ri­e­re­stop­pet kan bli­ve ud­skudt i jag­ten på den per­fek­te af­sked med kar­ri­e­ren, som blandt me­get an­det har budt på dob­belt VM- og EM- guld på lang­ba­ne og en olym­pisk me­dal­je fra OL i Bei­jing i 2008. År­sag? EM i Kø­ben­havn i 2017.

» Det kun­ne væ­re fedt at af­slut­te kar­ri­e­ren i Dan­mark. Hvem vil ik­ke ger­ne slut­te af med et in­ter­na­tio­nalt stæv­ne i sit hjem­land, « spør­ger Lot­te Fri­is re­to­risk fra ba­sen i ame­ri­kan­ske Bal­ti­mo­re.

Lot­te Fri­is har net­op ramt sit 28. år, og de bed­ste svøm­me­år er vel pas­se­ret. De se­ne­ste par år har budt på fle­re skuf­fel­ser end op­tu­re, hvor­for in­ci­ta­men­ter­ne til at stop­pe, vir­ker i over­tal. Men min­der­ne fra EM på kort­ba­ne i Her­ning i 2013, da det blev til to sølv­me­dal­jer, træk­ker i mod­sat ret­ning.

» Det bli­ver jo ik­ke nem­me­re af, at der er EM i Kø­ben­havn, vel? Her­ning var så fed en op­le­vel­se, så selv­føl­ge­lig vil man ger­ne prø­ve det igen, « si­ger Lot­te Fri­is, som dog sam­ti­dig slår fast, at hun har gang i sit sid­ste hal­vår i USA, hvor hun har bo­et per­ma­nent si­den 2014. Out­si­der til OL- me­dal­je Her­ef­ter ven­der hun hjem til Dan­mark og jag­ter et job el­ler en ud­dan­nel­se. Må­ske med svøm­nin­gen som fort­sat livs­ledsa­ger.

Sker det, vil det væ­re end­nu et svøm­me­tag i en kar­ri­e­re, der har væ­ret på vej i dy­bet fle­re gan­ge. OL i 2012 blev en kæm­pe ned­t­ur, der gav tan­ker om et stop, mens EM i 2014 blev et lav­punkt, der igen gav tan­ker om et exit fra spor­ten. Men hver gang kæm­pe­de Lot­te Fri­is vi­de­re, og selv om det hel­ler ik­ke blev til me­dal­jer ved VM i rus­si­ske Ka­zan sid­ste år, blev stæv­net iføl­ge den dan­ske land­stræ­ner, Ni­ck Ju­ba, den op­rejs­ning, der har gi­vet Lot­te Fri­is’ kar­ri­e­re en ny dyb indån­ding.

» I 2014 var hun ne­de og så godt Jeg går ud og kæm­per min røv ud af ba­de­d­rag­ten, hver gang jeg svøm­mer som ude. Hun hav­de haft et fan­ta­stisk 2013, men ram­te så bun­den. En mas­se hav­de gi­vet op dér, men hun kæm­pe­de sig til­ba­ge. Hvis man har den styr­ke til at slå til­ba­ge, kan man hol­de den kø­ren­de, « si­ger land­stræ­ne­ren, som i før­ste om­gang tror på et flot OL til den dan­ske ve­te­ran.

» Jeg vil ger­ne tro på, at hun kan kæm­pe om me­dal­jer. Hun er på in­gen må­de en sik­ker me­dal­je­vin­der. Vi skri­ver ik­ke 2013 me­re, men jeg tror på, hun har en okay chan­ce som out­si­der. «

Selv un­der­stre­ger Lot­te Fri­is, at hun har fuld fo­kus på det fo­re­stå­en­de OL, der bli­ver hen­des tred­je af slagsen og med sik­ker­hed det sid­ste. Det vil hun ny­de vel­vi­den­de, at hun al­le­re­de har en OL- me­dal­je fra 2008 og en over­flod af suc­ce­ser fra en lang kar­ri­e­re.

» Jeg har det ik­ke så­dan, at jeg ba­re ha­ve en me­dal­je. Jeg sy­nes, jeg er kom­met til et sted i mit liv, hvor jeg kan væ­re glad og til­freds med det, jeg har nå­et som svøm­mer. Jeg går ud og kæm­per min røv ud af ba­de­d­rag­ten, hver gang jeg svøm­mer, for jeg er et kon­kur­ren­ce­men­ne­ske, og jeg sy­nes ik­ke, det er sjovt at ta­be el­ler svøm­me dår­ligt. Men jeg hvi­ler nok me­re i mig selv, for­di jeg har op­nå­et så me­get, « si­ger Lot­te Fri­is.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.