Hvor er be­gej­strin­gen?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - JAN­TE­LOV

Er vi i Dan­mark go­de nok til at an­er­ken­de vo­res at­le­ter? Hyl­der vi vo­res hel­te og la­der vi dem væ­re stol­te af sig selv? Nej, me­ner en af dansk idræts mest suc­ces­ful­de at­le­ter i det se­ne­ste år­ti.

Til som­mer si­ger Lot­te Fri­is ’ good­bye’ til by­en Bal­ti­mo­re nær Was­hin­g­ton D. C. og den ame­ri­kan­ske kul­tur, og med sig ta­ger hun en ame­ri­kansk men­ta­li­tet, som hun sav­ner i Dan­mark.

» I Dan­mark er der me­get af det der med, at man ik­ke skal væ­re for stolt af si­ne ting. Hvis man er OL­del­ta­ger i Dan­mark, er det da fint nok, mens man i USA vir­ke­lig er stol­te af dem, der er til OL. Jeg væ­ret til OL, og det, jeg har præ­ste­ret, stort. Det skal jeg væ­re stolt af og ik­ke gem­me, « ly­der det gan­ske udansk fra Lot­te Fri­is, som og­så i an­dre de­le af sam­fun­det sav­ner be­gej­string for de per­so­ner, som gør en ek­stra­or­di­nær ind­sats for Dan­mark.

» Jeg sy­nes ik­ke, vi er stol­te nok af vo­res sport­s­u­dø­ve­re, men det gæl­der og­så vo­res po­li­ti, mi­li­tær og brand­mænd. Er du det her­ov­re, el­ler har du re­præ­sen­te­ret dit land på hø­je­ste ni­veau, er du en helt. Det kun­ne jeg godt tæn­ke mig, at vi må­ske æn­dre­de lidt ved i Dan­mark. Spørgs­må­let er så, om det kan la­de sig gø­re, « ly­der det tviv­len­de. For hur­ti­ge til at døm­me folk Den dan­ske land­stræ­ner, bri­ten Ni­ck Ju­ba, er enig i Lot­te Fri­is’ po­in­te. Gen­nem sit job har han rejst i sto­re de­le af ver­den, og ten­den­sen er klar.

» Dan­sker­ne er me­get dår­li­ge til at an­er­ken­de præ­sta­tio­ner og er me­get hur­ti­ge med kri­tik. Det er ret spe­ci­elt for Dan­mark, « me­ner Ni­ck Ju­ba.

» Vi skal ik­ke væ­re så hur­ti­ge til at døm­me folk, hvis de la­ver en dår­lig præ­sta­tion. Det er vi me­get hur­ti­ge til at gø­re i Dan­mark, « fort­sæt­ter Lot­te Fri­is, der i kar­ri­e­rens ef­ter­år fort­sat mær­ker et dansk for­vent­nings­pres, som må­ske ik­ke helt står mål med re­a­lis­men.

Fo­kus er på me­dal­jer, mens alt an­det ka­te­go­ri­se­res som skuf­fen­de.

» For­di jeg har vun­det me­dal­jer en ræk­ke år, kan jeg mær­ke, at folk for­ven­ter, at jeg fort­sat gør det. Men man kan ik­ke for­ven­te no­get i sport. Der er en mas­se an­dre, der træ­ner li­ge så hårdt, så for­di at jeg har to år uden me­dal­jer, er det alt­så ik­ke dår­ligt at bli­ve num­mer fi­re og fem i ver­den. Jeg vil­le godt se, hvor man­ge dan­ske­re der kun­ne gø­re det, « si­ger Lot­te Fri­is og slår fast:

» He­le den til­gang til sport­s­folk og præ­sta­tio­ner i Dan­mark var en af grun­de­ne til, at jeg valg­te at si­ge, jeg ik­ke gad at væ­re i Dan­mark ef­ter 2012. Ef­ter jeg er kom­met til USA hvi­ler jeg me­re i mi­ne præ­sta­tio­ner. «

Til som­mer ven­der 28- åri­ge Lot­te Fri­is dog hjem igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.