DØDSSEJLERENS MY

BT - - NYHEDER -

SKIBS­KA­TA­STRO­FE ham selv blev ig­no­re­ret af norsk po­li­ti un­der ef­ter­forsk­nin­gen.

Be­vis­ma­te­ri­a­let, der indtil nu har væ­ret ukendt for of­fent­lig­he­den, kan må­ske væ­re med til at gi­ve sva­ret på en af de stør­ste kri­mi­nal­gå­der i Skan­di­navi­ens hi­sto­rie.

Igen­nem de se­ne­ste fem- seks år har Flem­m­ing Thue Jensen på egen hånd gen­op­ta­get ef­ter­forsk­nin­gen, som var endt i en blind­g­y­de hos de nor­ske myn­dig­he­der.

Den dan­ske last­bil­chauf­før Erik Mørk An­der­sen, der selv om­kom på fær­gen, var i åre­vis ud­pe­get som ger­nings­mand, men i ju­ni 2014 blev han ren­set ef­ter en stør­re un­der­sø­gel­ses­rap­port. Der­for mang­ler der i dag et svar på, hvem der i vir­ke­lig­he­den stod bag den på­sat­te mord­brand, som

slog 159 men- ne­sker ihjel. De fle­ste dø­de af den gif­ti­ge røg, mens de lå og sov i de­res ka­hyt­ter. ’ En po­li­ti­mæs­sig skan­da­le’ Men opkla­rings­ar­bej­det bur­de fak­tisk væ­re en nem sag for norsk po­li­ti, lød det i går fra Flem­m­ing Thue Jensen på et pres­se­mø­de i Oslo ar­ran­ge­ret af det pri­va­te nor­ske ini­ti­a­tiv ’ Stif­tel­sen Ef­ter­forsk­ning av Mord­bran­nen Scan­di­navi­an Star’.

Her kri­ti­se­re­de han i kraf­ti­ge ven­din­ger myn­dig­he­der­ne i Nor­ge for at ha­ve set bort fra af­gø­ren­de fak­ta, og den tid­li­ge­re skibsin­spek­tør kald­te sa­gen ’ en kæm­pe po­li­ti­mæs­sig skan­da­le’.

» Hvis de hav­de hørt om det, jeg hav­de at si­ge, kun­ne de re­elt ha­ve mini­me­ret an­tal­let af mistænk­te fra me­re end 400 til tre per­so­ner. Så kun­ne sa­gen væ­re ble­vet opkla­ret in­den for en må­ned, « sag­de dan­ske­ren på pres­se­mø­det i den nor­ske ho­ved­stad.

Selv er han over­be­vist om, hvem der på­sat­te bran­de­ne på Scan­di­navi­an Star. Han pe­ger på to pro­fes­sio­nel­le be­sæt­nings­med­lem­mer, der var om bord på ski­bet. Nav­ne­ne vil han ik­ke selv of­fent­lig­gø­re.

Som ho­ve­d­un­der­sø­ger på fær­gen ob­ser­ve­re­de han i sin tid fle­re ty­de­li­ge tegn på, at der var ta­le om sa­bo­ta­ge ud­ført af en el­ler fle­re per­so­ner med ind­gå­en­de kend­skab til ski­bets in­ven­tar og nød­pro­ce­du­rer.

Ger­nings­man­den hav­de in­den ildspå­sæt­tel­sen sør­get for at blo­ke­re sky­de­dø­re, så il­den kun­ne få luft fra vogn­dæk­ket. Den ene sky­de­dør var blo­ke­ret med et bræt, mens den an­den dør var for­hin­dret i at luk­ke ved hjælp af en lil­le klods, der var la­vet til at fø­re kab­ler gen­nem sky­de­dø­ren. Kun per­so­ner med sær­ligt kend­skab til fær­gens ud­styr vil­le kun­ne skaf­fe

MAN­DAG 22. FE­BRU­AR 2016 så­dan en klods, på­pe­ge­de Flem­m­ing Thue Jensen blandt an­det.

» Det er en be­vidst og plan­lagt brand­hand­ling. Hvor­dan kun­ne han få fat i den klods? Det er kun ski­bets be­sæt­ning, der har ad­gang til den. «

Der­u­d­over var der en an­den vig­tig de­tal­je, som iføl­ge Thue Jensen blev fe­jet af bor­det, da sa­gen op­rin­de­lig blev un­der­søgt. Tek­ni­ker­ne hav­de fun­det et hy­draulik­rør, der var ble­vet brudt op, og der var stil­let madras­ser op tæt ved, så il­den kun­ne få or­dent­lig fat.

Det be­ska­di­ge­de hy­draulik­rør var iføl­ge skibsin­spek­tø­ren en ud­lø­sen­de fak­tor for den olie­brand, der op­stod 12 ti­mer se­ne­re end sel­ve ho­ved­bran­den på fær­gen. På det tids­punkt var der kun få be­sæt­nings­med­lem­mer om bord.

De nye op­lys­nin­ger er i strid med den of­fi­ci­el­le for­kla­ring fra norsk po­li­ti, som tid­li­ge­re har fast­slå­et, at olie­bran­den var en genopblus­sen af den op­rin­de­li­ge ho­ved­brand. Sa­gen gen­op­ta­get De nor­ske myn­dig­he­der har gen­op­ta­get ef­ter­forsk­nin­gen, ef­ter at de i ju­ni 2014 måt­te er­ken­de, at den dan­ske last­bil­chauf­før Erik Mørk An­der­sen in­tet hav­de med ildspå­sæt­tel­sen at gø­re.

Flem­m­ing Thue Jensen me­ner, at Erik Mørk An­der­sen blev gjort til syn­de­buk i sa­gen, for­di det var den nem­me­ste løs­ning.

» Der lå en per­son til­ba­ge i skuf­fen, og de ser­ve­re­de ham på et sølv­fad. De skul­le skam­me sig, « si­ger Flem­m­ing Thue Jensen.

Nyhe­den om den dan­ske skibsin­spek­tørs op­lys­nin­ger om på­sat­te bran­de på fær­gen Scan­di­navi­an Star er i før­ste om­gang en sag for de nor­ske myn­dig­he­der, ly­der det fra den dan­ske an­kla­ge­myn­dig­hed: » Hvis der er nye væ­sent­li­ge op­lys­nin­ger om tra­ge­di­en, skal de re­le­van­te myn­dig­he­der selv­føl­ge­lig ha­ve dem, « si­ger Mik­kel Thastum, an­kla­ge­myn­dig­he­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef, til Ritzau. Nye op­lys­nin­ger ind­går Flem­m­ing Thue Jensen har ud­talt, at han næg­ter at ta­le med norsk po­li­ti, men han er vil­lig til at mø­de op i ret­ten, hvis det kom­mer der­til, for­kla­re­de han. Han er dog glad for at få let­tet sit hjer­te for of­fent­lig­he­den.

» Jeg er vir­ke­lig glad for, at jeg har gjort det, « un­der­stre­ger han.

Oslo Po­li­ti ud­send­te i går en pres­se­med­del­el­se, hvoraf det frem­går, at de nye op­lys­nin­ger fra pres­se­kon­fe­ren­cen vil bli­ve ta­get med i de vi­de­re un­der­sø­gel­ser:

» Po­li­ti­meste­ren i Oslo be­slut­te­de i 2014 at fo­re­ta­ge en ny un­der­sø­gel­se i de­le af Scan­di­navi­an Star- sa­gen. Un­der­sø­gel­sen er sta­dig i gang og vil bli­ve af­slut­tet til som­mer. Op­lys­nin­ger ind­hen­tet un­der pres­se­kon­fe­ren­cen og i me­di­er­ne vil vi ta­ge med os ind i den vi­de­re un­der­sø­gel­se. Ud over det­te fin­der Oslo po­li­ti det ik­ke hen­sigts­mæs­sigt at kom­men­te­re de ud­ta­lel­ser og på­stan­de, især for­di un­der­sø­gel­sen sta­dig er i gang, « ly­der det i pres­se­med­del­el­sen. Der lå en per­son til­ba­ge i skuf­fen, og de ser­ve­re­de ham på et sølv­fad. De skul­le skam­me sig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.