Tid­li­ge­re chef: Vi har tavs­heds­pligt

BT - - NYHEDER -

MORD­BRAND Skibs­ka­ta­stro­fen på Scan­di­navi­an Star var en nø­je plan­lagt mord­brand, ud­ført af be­sæt­nings­med­lem­mer om bord på fær­gen. Og i åre­vis har norsk po­li­ti set bort fra af­gø­ren­de de­tal­jer, der kun­ne fø­re til en opkla­ring af sa­gen.

Så­dan ly­der de hår­de an­kla­ger fra den nu pen­sio­ne­re­de dan­ske skibsin­spek­tør Flem­m­ing Thue Jensen, der var Sø­fart­s­sty­rel­sens ho­ve­d­un­der­sø­ger ef­ter ka­ta­stro­fen 7. april 1990, hvor 159 men­ne­sker mi­ste­de li­vet.

På et pres­se­mø­de i Oslo i går op­ly­ste han, at han to gan­ge har for­talt norsk po­li­ti om si­ne iagt­ta­gel­ser på ski­bet, men at myn­dig­he­der­ne ik­ke fulg­te op på in­for­ma­tio­ner­ne.

År­sa­gen til, at han først står frem nu, er, at han som tid­li­ge­re chef i Sø- fart­s­sty­rel­sen hav­de tavs­heds­pligt, har Flem­m­ing Thue Jensen for­kla­ret. Ind­be­ret­te­de alt Det be­kræf­ter hans da­væ­ren­de chef, Knud Skaa­re­berg Erik­sen, der og­så ken­der til al­le sa­gens de­tal­jer:

» Flem­m­ing Thue Jensen ind­be­ret­te­de alt til mig. Jeg kan ik­ke for­stå, at det i vel­ord­ne­de sam­fund som de nor­di­ske er umu­ligt at fin­de ud af, hvem der sat­te ild på ski­bet. Ved du hvad: Jeg har i 25 år gå­et med den byr­de på mi­ne skul­dre, at hi­sto­ri­en om Scan­di­navi­an Star ik­ke har fun­det sin en­de­li­ge af­slut­ning. Det har jeg ik­ke haft godt af, for jeg ved det he­le fra a til z. Men jeg har tavs­heds­pligt, og jeg me­ner, at Flem­m­ing Thue Jensen hel­ler ik­ke skal si­ge no­get. Han har og­så tavs­heds­pligt, « si­ger Knud Skaa­re­berg Erik­sen til Berlingske.

Det nor­ske po­li­ti ind­led­te i 2014 en ny un­der­sø­gel­se af Scan­di­navi­an Star- bran­de­ne. Den dan­ske ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) vil ik­ke blan­de sig i den nor­ske ef­ter­forsk­ning og har in­gen pla­ner om at un­der­sø­ge skibs­bran­den igen, op­ly­ser han i en mail til Ritzau:

» Jeg vil føl­ge sa­gens ud­vik­ling, og de dan­ske myn­dig­he­der vil na­tur­lig­vis med­vir­ke til, at de op­lys­nin­ger, der er sat fo­kus på her i we­e­ken­den, kan ind­gå fuldt ud i ef­ter­forsk­nin­gen, « si­ger ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.