Ko­nen: ’ Flem­m­ing bli­ver svi­net til’

BT - - NYHEDER -

TIL­SVI­NING Det har ik­ke væ­ret uden kon­se­kven­ser for den dan­ske skibsin­spek­tør Flem­m­ing Thue Jensen, at han ef­ter 26 år nu har valgt at stå frem og for­tæl­le, hvem der stod bag den vold­som­me mord­brand på Scan­di­navi­an Star i 1990. Det for­tæl­ler hans ko­ne Gret­he Jensen til BT.

» Jeg har set, at folk svi­ner ham til på de so­ci­a­le me­di­er. Nog­le har end­da skre­vet, at han bur­de kom­me i fængsel for først at stå frem nu, « si­ger hun.

En på­stand, der be­kræf­tes, hvis man ek­sem­pel­vis ta­ger et kig på kom­men­ta­rer­ne fra BTs læ­se­re.

» Du skal væ­re glad for at, min far over­le­ve­de tu­ren med fær­gen. Skam dig. Di­ne for­æl­dre må skam­me sig over dig. Din kujon Hav­de han ik­ke, så kan jeg love for, jeg var kom­met ef­ter dig og hå­ber in­der­ligt, du får den vil­de­ste straf. Skam dig. Di­ne for­æl­dre må skam­me sig over dig. Din kujon, « ly­der det bl. a. i en kom­men­tar til gårs­da­gens ar­ti­kel, hvor Flem­m­ing Thue Jensen stod frem og for­tal­te om sin vi­den. Brød tavs­he­den » Fryg­te­ligt at gå med den vi­den? Hvor­for dæ­len har du ik­ke åb­net mun­den? Har du tænkt me­re på dig selv end på de over­le­ven­de og al­le de ef­ter­lad­te? « skri­ver en an­den.

Flem­m­ing Thue Jensen var en af de før­ste, der in­spi­ce­re­de det ud­brænd­te Scan­di­navi­an Star, da det blev bug­se­re­ret til Ly­sekil i Sve­ri­ge ef­ter at væ­re brudt i brand midt ude i Ska­ger­rak mel­lem Oslo og Fre­de­riks­havn nat­ten til 7. april 1990.

I søn­da­gens Po­li­ti­ken brød han tavs­he­den og for­tæl­ler, hvem som an­tænd­te det sto­re pas­sa­ger­skib, hvor 159 af de i alt 384 pas­sa­ge­rer om­kom. Her for­tæl­ler han, at det var to be­sæt­nings­med­lem­mer, der, ef­ter en nø­je plan­lagt ger­ning, sat­te ski­bet i flam­mer. Skan­da­løst po­li­ti­ar­bej­de Han me­ner, at det nor­ske po­li­ti­ar­bej­de har væ­ret skan­da­løs, for­di de i fle­re til­fæl­de har af­vist hans vi­den om ulyk­ken. Po­li­tiets mang­len­de in­ter­es­se for den dan­ske skibsin­spek­tør er da og­så år­sa­gen til, at han ik­ke har stå­et frem med sin vi­den før nu, for­kla­rer han.

Selv­om han får en hård med­fart på de so­ci­a­le me­di­er, mø­der han op­bak­ning på hjem­me­fron­ten.

» Jeg be­un­drer ham for, at han nu står frem. Det sæt­ter sig i sjæ­len, når man har set lig fly­de i gan­ge­ne på ski­bet, « si­ger hun.

Gret­he Jensen for­tæl­ler, at man­den har be­ar­bej­det de for­fær­de­li­ge op­le­vel­ser med sin in­spek­tør- mak­ker, og det har væ­ret en stor hjælp for ham.

På gårs­da­gens pres­se­mø­de for­tal­te Flem­m­ing Thue Jensen, at han fle­re gan­ge måt­te ka­ste op over sy­net af de for­kul­le­de lig, han så un­der in­spek­tio­nen på ski­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.