’ Det er 25 år for sent’

BT - - NYHEDER -

K

ALT FOR SENT Det er uhel­digt, at op­lys­nin­ger­ne først kom­mer frem nu - me­re end 25 år se­ne­re. Så­dan ly­der det fra over­le­ven­de fra døds­bran­den på Scan­di­navi­an Star i 1990, Mi­ke Ax­dal, ef­ter at Sø­fart­s­sty­rel­sens tid­li­ge­re ho­ve­d­un­der­sø­ger Flem­m­ing Thue Jensen har stå­et frem og sagt, at to be­sæt­nings­med­lem­mer skul­le stå bag døds­bran­den.

» Jeg er tom ind­ven­dig. Det er blan­ding af fø­lel­ser og tan­ker. Jeg er glad for, at op­lys­nin­ger­ne bli­ver be­kræf­tet. Flem­m­ing Thue Jensen be­kræf­ter de ting, jeg har sagt igen­nem man­ge år.

» Det er ær­ger­ligt, at han ik­ke kom ud med op­lys­nin­ger­ne al­le­re­de i 1990, så det kun­ne væ­re ble­vet sam­men­kørt med an­dre op­lys­nin­ger fra den­gang, « si­ger Mi­ke Ax­dal til BT.

ata­stro­fen i 1990 ko­ste­de 159 men­ne­sker li­vet, heri­blandt Mi­ke Ax­dals bror og far. Li­ge si­den har han ef­ter­for­sket i sa­gen for at fin­de ud af, hvad der li­ge præ­cis ske­te. Vil ha­ve vis­hed » Vi får ik­ke vo­res kæ­re til­ba­ge, men jeg er ked af, at der er gå­et så man­ge år på no­get, der kun­ne væ­re opkla­ret for lang tid si­den. Vi vil ger­ne ha­ve vis­hed, « si­ger Mi­ke Ax­dal.

» Og der­for er det in­ter­es­sant, at en tid­li­ge­re em­beds­mand nu stil­ler sig frem, « si­ger Mi­ke Ax­dal til Ritzau.

Iføl­ge Mi­ke Ax­dal bli­ver man nu nødt til at kom­me til bunds i sa­gen en gang for al­le.

» Al­le­re­de i mor­gen ( man­dag red.) vil jeg be­de Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg om en ha­ste­be­hand­ling af Scan­di­navi­an Star med hen­blik på, at vi får ned­sat en uvil­dig kom­mis­sion, så det kan med­fø­re en el­ler an­den form for kon­se­kvens over for ger­nings­mæn­de­ne, « si­ger Mi­ke Ax­dal til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.