Pre­ben var hel­dig

BT - - NYHEDER -

ALT GIK GALT Pre­ben Bis­lev, der i dag er 62 år, hu­sker ty­de­ligt bran­den på Scan­din­vi­an Star til­ba­ge i 1990, hvor 159 men­ne­sker mi­ste­de li­vet. Han mi­ste­de selv seks af si­ne nær­me­ste ven­ner i flam­me­ha­vet om bord på fær­gen. » Jeg tæn­ker ik­ke læn­ge­re på det hver dag me­re, som jeg gjor­de de før­ste man­ge år ef­ter. Men når der kom­mer nye in­for­ma­tio­ner frem, som der er gjort nu, så kan man ik­ke la­de væ­re med at spo­le ti­den til­ba­ge. Jeg hå­ber, at dem, der gjor­de det, får de­res fortjen­te straf, « si­ger Pre­ben Bis­lev, der den­gang var 36 år gam­mel.

Pre­ben Bis­lev var en af de hel­di­ge, der kom i en red­nings­båd, da bran­den star­te­de. Det er sær­ligt det tids­punkt, der står stær­ke­st ind­pren­tet i den nu 62- åri­ge mands hukom­mel­se: Måt­te ro i sik­ker­hed » Vi kun­ne ik­ke star­te mo­to­ren i red­nings­bå­den, og der var kun to årer i bå­den. Det var hårdt at ro en båd med 50 men­ne­sker i, « hu­sker han.

» Det er ik­ke let at kom­me over, spe­ci­elt ik­ke for­di, der ik­ke var no­get, der var i or­den på den fær­ge. Jeg hav­de fat i tre skum­sluk­ke­re, men in­gen af dem vir­ke­de, « sag­de han.

På spørgs­må­let om, hvor­dan ulyk­ken har på­vir­ket hans liv, si­ger han til BT i dag:

» Til­ba­ge i 2000, hvor jeg var syg af bor­re­lia i ca. ot­te må­ne­der, tænk­te jeg igen me­get på bran­den. Der hav­de jeg ik­ke så me­get at la­ve, og i den slags si­tu­a­tio­ner kom­mer det he­le lidt frem igen. Jeg sæt­ter nok og­så lidt me­re pris på li­vet i dag og er ble­vet bed­re til at lyt­te til an­dre men­ne­sker. Det skal man hu­ske at gø­re, « si­ger han.

Han og de an­dre pas­sa­ge­rer sej­le­de rundt i to ti­mer i red­nings­bå­den, in­den de blev red­det af en coa­ster. Her sad de tæt sam­men for at hol­de på var­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.