Sa­ra og Chri­sti­na blev evaku­e­ret, da cyklon

BT - - NYHEDER -

CYKLON få­et lan­det til at åb­ne 758 evaku­e­rings­cen­tre, skri­ver Ritzau. Midt i or­ka­nen stod de to dan­ske ve­nin­der Sa­ra Holm Kragh Og Chri­sti­na Mad­sen. De blev kl. 12 i går lo­kal tid evaku­e­ret fra øen Bea­chcom­ber Island, som lig­ger 19 km fra by­en Na­di på ho­ve­d­ø­en Fi­ji i det syd­li­ge Stil­le­hav.

BT fan­ger pi­ger­ne, mens de sid­der på et ho­tel i Na­di, ef­ter at de blev evaku­e­ret med spe­ed­båd.

» Det var ret for­fær­de­ligt at bli­ve evaku­e­ret, for bøl­ger­ne var al­le­re­de me­get sto­re. Så vi var gen­nem­blød­te og ban­ge. Det var ik­ke så­dan, at vi fik at vi­de, at nu skal I for­la­de øen – men al­le gjor­de det. Det er før­ste gang, jeg har haft en red­nings­vest på, når jeg har væ­ret i den­ne del af ver­den, « si­ger Sa­ra. En brat af­slut­ning De to dan­ske ve­nin­der er på run­drej­se i fem må­ne­der og kom­mer li­ge fra Au­stra­li­en. De valg­te im­pulsivt at ta­ge tre uger til Fi­ji og skul­le ha­ve væ­ret tre da­ge på Bea­chcom­ber Island og der­ef­ter vi­de­re til øer­ne Ma­no og Ma­no­lo, men de­res øhop fik en brat af­slut­ning.

» Vi hør­te først om evaku­e­rin­gen fra en an­den rej­sen­de, som sag­de, at al­le skul­le evaku­e­res den næ­ste mor­gen. Der­ef­ter tal­te vi med re-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.