Tjen­te il­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 22. FE­BRU­AR 2016 Flem­m­ing Øster­gaard sit for­mands­ve­der­lag.

I går for­tal­te BT, at den 72- åri­ge Flem­m­ing Øster­gaard si­den 2012 har lig­get i en strid med Skat. Han ri­si­ke­rer at skul­le be­ta­le op mod 140 pct. i skat, for­di hans fi rma, Flem­m­ing Øster­gaard Ma­na­ge­ment A/ S, op gen­nem nul­ler­ne lø­ste en ‘ ræk­ke op­ga­ver’ for Par­ken Sport & En­tertain­ment A/ S ( Par­ken), som han var be­sty­rel­ses­for­mand for.

Men Skat me­ner, at pen­ge­ne, som blev be­talt til Øster­gaards sel­skab, bur­de væ­re gå­et til Flem­m­ing Øster­gaard selv, og at han i ste­det skul­le ha­ve be­talt personskat af pen­ge­ne. Det ac­cep­te­rer han, men som det ser ud nu, bli­ver pen­ge­ne be­skat­tet fl ere gan­ge, hvil­ket sen­der Øster­gaards skat­te­pro­cent op på ca. 140. Skat af­vi­ser nem­lig, iføl­ge Øster­gaard, at til­ba­ge­be­ta­le de pen­ge, som fi rma­et har be­talt i skat, sam­ti­dig med at Skat kræ­ver, at Øster­gaard be­ta­ler fuld personskat. Det vil han ik­ke fi nde sig i.

» Det er ab­surd. Den sun­de for­nuft er helt væk, « sag­de Flem­m­ing Øster­gaard i går. I dag kan BT så for­tæl­le, hvor­dan Flem­m­ing Øster­gaard kun­ne ha­ve fl ere for­skel­li­ge rol­ler på sam­me tid i Par­ken, der el­lers var og er un­der­lagt stren­ge reg­ler for, hvad be­sty­rel­ses­for­man­den må og ik­ke må, da for­man­den sam­men med den øv­ri­ge be­sty­rel­se bl. a. Hvor­for vi gjor­de, som vi gjor­de, er ir­re­le­vant har til op­ga­ve at fø­re kon­trol med sel­ska­bets di­rek­tion, der sty­rer den dag­li­ge drift .

Men med kon­su­len­taft alen kun­ne Øster­gaard, for­kla­rer han, i sin egen­skab af uafh æn­gig kon­su­lent væ­re dybt in­vol­ve­ret ved ek­se­kve­rin­gen af stra­te­gi­ske ud­vik­lings­pro­jek­ter, som be­sty­rel­sen hav­de be­slut­tet.

Og i af­gø­rel­sen fra Lands­skat­te­ret­ten, der i ja­nu­ar 2014 gav Skat med­hold i den ver­se­ren­de skat­tesag, står der, at da Flem­m­ing Øster­gaards ‘ løn bli­ver kon­ver­te­ret til sel­skabsind­komst kan Par­ken Sport & En­tertain­ment A/ S sø­ge at sik­re sig mod an­kla­ger om over­træ­del­se af for­bud­det mod ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mænd.’ Ek­stra­op­ga­ver I af­gø­rel­sen be­kræft er Øster­gaard­fl øj­en, at ‘ kon­struk­tio­nen blev valgt på grund­lag af de sel­skabs­ret­li­ge krav om, at be­sty­rel­ses­for­man­den ik­ke må væ­re ar­bej­den­de.’

Men, til­fø­jes det, ‘ Er­hvervs­sty­rel­sen har på in­tet tids­punkt på­stå­et, at den an­vend­te me­to­de med be­ta­ling af kon­su­lent­ho­nora­rer var i strid med de da gæl­den­de sel­skabs­ret­li­ge reg­ler.’

» Jeg får, mens jeg er for­mand, et til­bud om at ar­bej­de for et ame­ri­kansk fi rma, hvor jeg kun­ne tje­ne rig­tig man­ge pen­ge. Men så bli­ver jeg bedt om at lø­se nog­le ek­stra op­ga­ver i Par­ken, bl. a. i for­bin­del­se med La­lan­dia ( som Par­ken køb­te, red.). Og det væl­ger jeg så, « si­ger han og af­vi­ser, at han var ene om af ud­fø­re op­ga­ver­ne, da og­så hans søn - som var og er di­rek­tør i fi rma­et - bi­drog.

Ar­bejds­op­ga­ver­ne kun­ne, iføl­ge aft alen mel­lem Flem­m­ing Øster­gaard Ma­na­ge­ment A/ S og Par­ken, væ­re ‘ køb og salg af virk­som­he­der el­ler in­ve­ste­rin­ger he­ri’, ‘ køb og salg af fast ejen­dom’, ‘ in­ve­ste­ring i pro­jek­ter i ud­lan­det’, ‘ spil­ler­hand­ler’ el­ler ‘ ka­pi­tal­frem­skaff el­se’.

I aft alen står og­så, at ‘ gen­væl­ges Flem­m­ing Øster­gaard ik­ke som be­sty­rel­ses­for­mand, bort­fal­der nær­væ­ren­de aft ale straks og uden var­sel for Par­kens fremad­ret­te­de for­plig­tel­ser.’

Bl. a. for­di det, iføl­ge Skat, fra aft alens ind­gå­el­se stod klart, at det var Flem­m­ing Øster­gaard per­son­ligt, der skul­le ud­fø­re kon­su­len­t­ar­bej­det, som ik­ke kun var nye op­ga­ver, men som var ‘ fort­sæt­tel­se af be­ty­de­li­ge og al­le­re­de igang­s­at­te op­ga­ver og pro­jek­ter’.

» Du har nog­le an­dre op­ga­ver som for­mand. Men hvor­for vi gjor­de, som vi gjor­de, er ir­re­le­vant, for­di jeg har sagt, at jeg ger­ne vil be­ta­le det, som Skat me­ner, jeg op­rin­de­ligt skul­le ha­ve be­talt, « si­ger Flem­m­ing Øster­gaard.

Flem­m­ing Øster­gaard hi­ver nu Skat i by­ret­ten, hvor han hå­ber på at få om­stødt Skats af­gø­rel­se, som Lands­skat­te­ret­ten stad­fæ­ste­de i ja- nu­ar 2014.

Par­ken op­ly­ser til BT, at man ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer til sa­gen, mens Skat med­del­er, at myn­dig­he­den er ‘ un­der­lagt en ud­vi­det tavs­heds­pligt’ og der­for ik­ke kan ‘ kom­men­te­re kon­kre­te virk­som­he­der el­ler bor­ge­re’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.