Ram­te Fi­ji

BT - - NYHEDER -

cep­tio­ni­sten på vo­res res­sort om det, og hun sag­de, at det vil­le væ­re den sid­ste båd til ho­ve­d­ø­en, og de vid­ste ik­ke, hvor­når vi el­lers kun­ne kom­me der­fra. Den aft en var stem­nin­gen rig­tig dår­lig, « si­ger Sa­ra. Det sid­ste ho­tel­væ­rel­se Sa­ra og Chri­sti­na nå­e­de hel­dig­vis at kom­me med den sid­ste båd fra Bea­chcom­ber Island til­ba­ge til Na­di.

» Vi har væ­ret sam­men he­le ti­den. Vi blev sat af i Na­di eft er sejl­tu­ren, men vi hav­de ik­ke boo­k­et et sted at bo. Så vi fi k en lo­kal til at kø­re os til su­per­mar­ke­det og til et ho­tel, hvor vi var hel­di­ge at få det sid­ste væ­rel­se. Vi føl­te os me­get let­te­de, da ho­tel­let hav­de plads til os. Vi kun­ne se al­le bu­tik­ker­ne om­kring os væ­re i gang med at luk­ke og bar­ri­ka­de­re de­res bu­tik­ker og hu­se, « si­ger Sa­ra.

I øje­blik­ket er Fi­ji er­klæ­ret i und­ta­gel­ses­til­stand, og luft hav­nen er og­så luk­ket. Sa­ra og Chri­sti­na hå­ber på at kun­ne fl yve til­ba­ge til Au­stra­li­en hur­tigst mu­ligt.

» I dag er stem­nin­gen okay – alt ta­get i be­tragt­ning. De lo­ka­le vir­ker sta­dig sø­de og imø­de­kom­men­de, men vi har hørt fra an­dre, at det står me­get vær­re til i lands­by­er­ne, og at der er man­ge, som ik­ke er ved sær­lig godt mod, « si­ger Sa­ra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.