Ne­xt stop:

BT - - NYHEDER -

mø­de den in­ter­na­tio­na­le pres­se eft er vis­nin­gen af ’ Kol­lek­ti­vet’ midt un­der festi­va­len. Eft er prisover­ræk­kel­sen var der en ny run­de med festi­va­lens hund­re­der af jour­na­li­ster, og den­ne gang var hun slet ik­ke nervøs.

» Men den­ne gang hav­de jeg jo og­så den­ne lil­le fyr med, « si­ger Tri­ne Dyr­holm, og klap­per sin » Sil­ber­ne Bähre « .

Det er en » stolt og glad « Tho­mas Vin­ter­berg, der nu kan no­te­re end­nu en stor pris til en af si­ne sku­e­spil­le­re. Mads Mik­kel­sen fi k for et par år si­den Bed­ste Sku­e­spil­ler- pri­sen ved Can­nes- festi­va­len for sin ho­ved­rol­le i Tho­mas Vin­ter­bergs ’ Jag­ten’.

Er Tho­mas Vin­ter­berg til­freds med at væ­re fød­sels­hjæl­per for de prisvin­den­de sku­e­spil­le­re?

» Jeg er ik­ke fød­sels­hjæl­per, og jeg skel­ner ik­ke mel­lem sku­e­spil­let og fi lme­ne. Ud­over at de beg­ge er fi nts­tem­te in­stru­men­ter som sku­e­spil­le­re, så ken­de­teg­ner det bå­de Tri­ne og Mads, at de i så ud­præ­get grad er hold­spil­le­re, der løft er al­les ind­sats, « si­ger Tho­mas Vin­ter­berg. Guld­b­jør­nen for bed­ste fi lm gik til den ita­li­en­ske do­ku­men­tar­fi lm ’ Fuo­co­am­ma­re ( Fi­re at Sea)’ om fl ygt­n­n­ge, fi ske­re og den fæl­les hver­dag på øen Lam­pe­dusa i Mid­del­ha­vet. Jury­ens pris gik til den bos­ni­ske ’ De­ath in Sa­ra­je­vo’. Pri­sen som årets in­struk­tør gik til fran­ske Mia Han­sen- Lø­ve for ’ L’ave­nir’ ( Thin­gs to Co­me)’. Årets mand­li­ge sku­e­spil­ler er tu­ne­si­ske Ma­jd Ma­stou­ra for sin ho­ved­rol­le i den tu­ne­si­ske ’ In­heb­bek He­di’. Pri­sen for årets bed­ste ma­nuskript gik til To­masz Wa­silewski for ’ Uni­ted Sta­tes of Love’. Den dansk- palæsti­nen­si­ske in­struk­tør Ma­h­di Flei­fel vandt en sølvb­jørn for ’ A man re­tur­ned’ i kort­fi lm­sek­tio­nen. Den fi ne mod­ta­gel­se, som fi lmen har få­et her, kan godt få mig til at tro og hå­be, at den kom­mer til at rej­se me­get, og at man­ge ser den. Det kan godt be­ty de no­get for mig, og hvis der kom nog­le go­de til­bud, kun­ne jeg godt tæn­ke mig at ar­bej­de der­ov­re Tri­ne Dyr­holm

MAN­DAG 22. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.