Det sid­ste håb for­svandt

BT - - NYHEDER -

be­skri­ver som en sød, kær­lig og om­sorgs­fuld ung mand, der al­tid hav­de an­dres bed­ste for øje. Et øn­ske­barn, der op­før­te sig pænt og hav­de et godt for­hold til sin fa­mi­lie.

» Han var en hu­mør­spre­der, der ger­ne vil­le gø­re folk gla­de, og han var al­tid i godt hu­mør. Han er den sid­ste, der har fortjent det her, « si­ger fa­de­ren.

Si­den fa­mi­li­en fi k den bar­ske nyhed, har den væ­ret sam­let i sor­gen, hvor den min­des Tho­mas Stral­ner for alt det, han var, og al­le de go­de stun­der, de har haft sam­men. Fa­mi­li­en har end­nu ik­ke ta­get stil­ling til, hvor­dan det sid­ste far­vel skal væ­re.

» Vi er slet ik­ke kom­met der­til end­nu. Nu kan vi kom­me til ham og væ­re der for ham. Det er det vig­tig­ste, « si­ger Mi­cha­el Stral­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.