USA

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 22. FE­BRU­AR 2016

SPÅ­ET GO­DE CHAN­CER Lør­dag aft en modt­og Tri­ne Dyr­holm pri­sen Sølvb­jør­nen som årets sku­e­spil­ler for sin ho­ved­rol­le i Tho­mas Vin­ter­bergs fi lm ’ Kol­lek­ti­vet’. Det er en pris, som ho­ved­per­so­nen selv hå­ber på kan hjæl­pe hen­de med at kom­me me­re ud i ver­den. Og det er der til­sy­ne­la­den­de go­de chan­cer for vil ske.

Hos den tid­li­ge­re sku­e­spil­ler og ejer af ca­sting- bu­reau­et Giz­mo Cast, Ka­rin Jagd, bli­ver Dyr­holm nem­lig spå­et go­de chan­cer.

» Dan­mark er i høj kurs – vi får me­get ros for de ting, vi la­ver. Og Tri­nes ta­lent kan slet ik­ke dis­ku­te­res, det, hun la­ver er æg­te og ær­ligt - li­ge­så ær­lig som He­len Mir­ren og Me­ryl Stre­ep, « si­ger Ka­rin Jagd.

Tri­ne Dyr­holm var selv ved at gå i knæ over at mø­de sit idol Me­ryl Stre­ep, som over­rak­te hen­de pri­sen ved fi lm­festi­va­len i Ber­lin. De to sku­e­spil­le­re buk­ke­de for hin­an­den, in­den Dyr­holm modt­og Sølvb­jør­nen. Spør­ger man Ka­rin Jagd, ser hun og­så fl ere af de sam­me træk i ve­te­ra­nen Stre­ep og den yn­gre Dyr­holm:

» Tri­ne har den sam­me hud­løs­hed i det, hun le­ve­rer, og hun har ud­vik­let sig helt fan­ta­stisk, fra hun be­gynd­te og til nu. Så jeg tror, at hun har sto­re chan­cer for at be­gå sig i ud­lan­det, « si­ger Ka­rin Jagd. Tri­ne Dyr­holm er født i 1972 i Oden­se. Hun er dansk sku­e­spil­ler og san­ge­r­in­de. 1987: skin’ 1990: De­bu­te­re­de som spil­le­fi lms­sku­e­spil­ler og vandt eft er­føl­gen­de Bo­di­l­pri­sen for bed­ste kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le i ’ Spring­fl od’ 2005: Vandt igen en Bo­dil for bed­ste kvin­de­li­ge birol­le i ’ For­bry­del­ser’ 2006: Fik Bo­di­l­pri­sen for bed­ste kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le i ’ Flu­er­ne på væg­gen’ 2007: Fik bå­de Bo­dil og en Robert for fi lmen ’ En So­ap’ Har si­den spil­let i en lang ræk­ke sku­e­spil og fi lm I alt har Tri­ne Dyr­holm vun­det fem Bo­dil- pri­ser og ot­te pri­ser ved ud­de­lin­gen af Robert- pri­sen Hun har som den før­ste dan­ske sku­e­spil­le­rin­de vun­det Sølvb­jør­nen ved fi lm­festi­va­len i Ber­lin for sin ho­ved­rol­le i fi lmen ’ Kol­lek­ti­vet’

Kil­de: Ritzau/ IM­DB

Op­t­rå­d­te som 14- årig i Me­lo­di Grand Prix med san­gen ’ Dan­se i må­ne-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.