Nej, kon­ser­va­tis­men tri­ves i Dan­mark

BT - - NYHEDER - Po­li­tisk ord­fø­rer, De Kon­ser­va­ti­ve

be­stemt ik­ke – tværtimod. Vi har ind­set, vi ik­ke kan pri­o­ri­te­re al po­li­tik, og der­for har vi pri­o­ri­te­ret nog­le ker­ne­om­rå­der, der ud­sprin­ger af vo­res grund­vær­di­er. Blandt an­det so­ci­alt an­svar, at ta­ge hånd om mil­jø­et, per­son­lig og øko­no­misk fri­hed og et in­ter­na­tio­nalt ud­syn. Al­le seks fol­ke­tings­med­lem­mer har et fo­ku­s­om­rå­de hver, som ud­sprin­ger af

nog­le kon­kre­te vær­di­er. Grund­prin­cipDum­mer pet i kon­ser­va­tis­men er kon­trak­ten mel­lem ge­ne­ra­tio­ner. Den byg­ger på, de sig

at man over­le­ve­rer et sam­fund i bed­re til­stræk­ke­ligt, stand, end man modt­og det. Det har vi skru­et op for og til­lagt me­re fo­kus, end kan de godt gå

vi har gjort tid­li­ge­re. Der kom­mer mil­hen at dø jøpo­li­tik­ken sær­ligt i spil. Kon­ser­va­ti­ve er der­for et grøn­ne­re par­ti i dag, end vi har væ­ret før.

si­den, man i det go­de bor­ger­skab har kun­net ran­ke sig til et mid­dags­sel­skab og si­ge, at man er kon­ser­va­tiv. Der har væ­ret for me­get bal­la­de og spøj­se ty­per som Mads Hol­ger, der har få­et lov til at teg­ne bil­le­det af par­ti­et, selv­om han ik­ke har væ­ret med­lem af Fol­ke­tin­get. Der­for skal par­ti­et fi nde en stra­te­gi, som kan hol­de me­re end et halvt el­ler et helt år. Man for­sø­ger at gø­re det på mil­jøpo­li­tik­ken og med mod­stan­den mod at skæ­re i ud­vik­lings­bi­stan­den. Det er sa­ger, hvor de står ale­ne i blå blok. Og på et tids­punkt – om fem, ti el­ler fem­ten år – er det hel­ler ik­ke in­ter­es­sant at stem­me DF, Ven­stre el­ler LA. Og så vil De Kon­ser­va­ti­ve væ­re in­ter­es­san­te igen. De har ta­lent i de­res fol­ke­tings­grup­pe, så det er ik­ke helt håb­løst. Men dum­mer de sig til­stræk­ke­ligt, kan de godt gå hen at dø in­den. De skal ha­ve fat i nye væl­ge­re, for ker­ne­væl­ger­ne er ved at dø ud.

DET ER LÆN­GE

MAI MERCA­DO ( K)

DET HAR VI

DE KON­SER­VA­TI­VE ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.