Lil­le par­ti i en kon­ser­va­tiv tid

Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti fyl­der 100 år i dag. Par­ti­et fejrer ik­ke li­ge­frem den run­de dag i top­form, men er dog tæt på mag­ten

BT - - NYHEDER -

KOM­MEN­TAR

Når man tæn­ker på De Kon­ser­va­ti­ve, tår­ner bil­le­det af be­tyd­nings­ful­de po­li­ti­ske pro­fi ler sig op, men og­så bil­le­det af, hvor­dan de in­dædt har be­kri­get hin­an­den. Man vil og­så kun­ne træk­ke en ræk­ke mar­kan­te po­li­ti­ske fi nger­aft ryk på dan­marks­hi­sto­ri­en frem, men fl ere vil i dag hu­ske Ta­milsa­gen først. Det er dog ik­ke så læn­ge si­den, De Kon­ser­va­ti­ve var et par­ti for de man­ge og et par­ti, hvis for­mand var en tem­me­lig po­pu­lær stats­mi­ni­ster. MIN TYSKLÆRER I fol­ke­sko­len var kom­mu­nens ene­ste kon­ser­va­ti­ve by­rå­ds­med­lem i 80’ er­ne, i Schlüters stor­heds­tid. Han var rank og di­sci­pli­ne­ret, Han var ak­tiv i for­e­nings­li­vet. Han hav­de en smuk ko­ne og en lidt op­rørsk søn - og var sik­kert en mindst li­ge så streng far som tysklærer. Al­li­ge­vel hu­sker jeg ham ik­ke for ’ kennst du ni­chts den ak­ku­s­a­tiv, dann bist du wirklich dumm’. Jeg hu­sker ham for en dybt en­ga­ge­ret for­mid­ling af sam­ti­den i må­ne­der­ne op til mu­rens fald, som vi gik i mø­de til tak­ten af ven­stre­o­ri­en­te­re­de ty­ske pro­testsan­ge. Han var den bed­ste gu­i­de til hi­sto­ri­en op­le­vet ’ in re­al ti­me’. Og han var ind­be­gre­bet af den ty­pe kon­ser­va­ti­ve, som De Kon­ser­va­ti­ve ik­ke har ret godt greb om læn­ge­re: den jæv­ne, an­svar­li­ge, so­ci­alt en­ga­ge­re­de bor­ger. TID­LI­GE­RE KON­SER­VA­TIV FOR­MAND og uden­rigs­mi­ni­ster Per Stig Møl­ler be­skri­ver i Po­li­ti­ken i we­e­ken­den, hvor­dan par­ti­et blev grund­lagt med en in­dre ue­nig­hed mel­lem hen­sy­net til de jæv­ne ( i or­dets bed­ste be­tyd­ning) væl­ge­re og hen­sy­net til nog­le af de in­du­stri­bos­ser og stor­god­se­je­re, der fulg­te med, da par­ti­et blev skabt. Med Per Stig Møl­lers ord var ana­ly­sen, ’ at vi var i gang med en ud­vik­ling, hvor der kom fl ere og fl ere fra lan­det ind til by­er­ne. Til er­hvervsvirk­som­he­der­ne, kom­mu­ner­ne og det off ent­li­ge. Der vil­le bli­ve fl ere og fl ere HK’ere og folk fra mid­del­stan­den og den la­ve­re mid­del­stand. Det var dem, de vil­le sat­se på’. MAN MÅ DER­FOR spør­ge: hvor­når har De Kon­ser­va­ti­ve sidst gjort no­get for HK’er­ne? Ek­semp­ler­ne ly­ser ik­ke op i an­sig­tet på én. Ser vi på de små er­hvervs­dri­ven­de, så kan man sta­dig se må­l­grup­pen i K- po­li­tik­ken, om­end den var ty­de­li­ge­re i Bendt Bendt­sens tid som for­mand. Men en lang ræk­ke te­ma­er, som De Kon­ser­va­ti­ve gen­nem ti­den har stå­et stærkt på, står sim­pelt­hen min­dre skar­pt i dag. Tag blot kvin­desa­gen, som i høj grad og­så blev bå­ret frem af kon­ser­va­ti­ve kvin­der, men som i dag op­fat­tes som mest ven­stre­o­ri­en­te­ret. El­ler dan­nel­ses­de­bat­ten, som det vel i dag må si­ges at væ­re De Ra­di­ka­le, der står stær­ke­st på.

PA­NE­LET Hvor­når har De Kon­ser­va­ti­ve sidst gjort no­get for HK’er­ne? Ek­semp­ler­ne ly­ser ik­ke op i an­sig­tet på én

EN DEL AF for­kla­rin­gen fi nder vi i, at kon­ser­va­ti­ve dags­ord­ner sy­ste­ma­tisk er ble­vet over­ta­get af an­dre par­ti­er. I 00’ er­ne over­tog Dansk Fol­ke­par­ti fæd­re­land­skær­lig­he­den, mens An­ders Fogh Ras­mus­sen over­tog en stor del af den kon­ser­va­ti­ve sko­lepo­li­tik, kul­tur­po­li­tik og så­gar for­søg­te at over­ta­ge kli­ma­dags­or­de­nen. Og si­den­hen har Li­be­ral Al­li­an­ce over­ta­get den dags­or­den, der al­tid har væ­ret De Kon­ser­va­ti­ves sik­re dags­or­den: Ned med skat­ten. DET ER AB­SO­LUT ik­ke nemt at væ­re kon­ser­va­tiv i dag - og det selv­om tidsån­den fak­tisk er dybt kon­ser­va­tiv. Al po­li­tisk de­bat hand­ler i dag om at be­va­re, om at hand­le an­svar­ligt og bæ­re­dyg­tigt og om at løft e hi­sto­ri­en, mens den fol­der sig ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.