SÅ­DAN OVER­LE­VER VI

BT - - NYHEDER -

EN­DEN PÅ ALT det mest af alt no­get fra en James Bond film, men her lig­ger en gi­gan­tisk kum­me­fry­ser, hvis dy­re­ba­re ind­hold over­vå­ges døg­net rundt. For fæst­nin­gen er i vir­ke­lig­he­den en slags No­ah Ark for frø og spi­rer.

Pt. be­fin­der der sig 864.309 for­skel­li­ge af slagsen fra over 100 lan­de i det­te dom­me­dagskam­mer, sor­ter ind­sam­let gen­nem de sid­ste syv år, som skal sik­re os, at vi har en frem­tid i til­fæl­de af net­op atom­krig, na­tur­ka­ta­stro­fer og syg­dom­sepi­de­mi­er.

Og det er ik­ke kun mad­for­sy­nin­gen, der er tænkt på. I bok­sen lig­ger og­så frø fra for­skel­li­ge træ­sor­ter, som skal sik­re, at na­tursko­ve kan gen­ska­bes ef­ter en ka­ta­stro­fe. Og­så dan­ske frø Et styk­ke af Dan­mark lig­ger og­så gemt der. Sid­ste år ved den­ne tid be­søg­te den da­væ­ren­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen Sval­bard sam­men med si­ne kol­le­ger fra Sve­ri­ge og Nor­ge dom­me­dags­bok­sen for at depo­ne­re frø fra bl. a. nå­le­træ­et sko­v­fyr.

» Det er enormt vig­tigt, at vi be­va­rer al­le gen- res­sour­cer til frem­ti­den. De har stor forsk­nings­mæs­sig vær­di, og kan red­de os, hvis plan­tear­ter tru­es af syg­dom­me, foru­re­ning el­ler kli­ma­for­an­drin­ger i frem­ti­den, » si­ger Dan Jør­gen­sen, og kal­der ste­det ’ fan­ta­stisk’.

» Man fø­ler vir­ke­lig, at man er et helt unikt sted. Sik­ker­he­den er i top, og det var en stor op­le­vel­se at få lov at væ­re blandt de få per­so­ner der fik lov at kom­me ind i det al­ler­hel­lig­ste dybt in­de i fjel­det! « Glem­te el- reg­nin­gen Spa­destik­ket til dom­me­dags­bok­sen, el­ler Sval­bard Glo­ba­le Frøhvælv som det ret­te navn er, blev ta­get for ti år si­den af den nor­ske re­ge­ring som føl­ge af, at fun­da­men­tet smul­dre­de un­der de me­re end 1.700 ek­si­ste­ren­de ’ frø­ban­ker’. De var gan­ske en­kelt for sår­ba­re over­for men­ne­ske- og na­tur­skab­te ka­ta­stro­fer.

Iføl­ge The Gu­ar­di­an blev det iraki­ske la­ger de­stru­e­ret un­der ame­ri­ka­ner­nes in­va­sion i 2003, det fi­lip­pin­ske brænd­te ned, Egyp­tens blev be­stjå­let, det sy­ri­ske - som var det næst­stør­ste i ver­den - måt­te op­gi­ves på grund af kri­gen. Og i tro­per­ne måt­te et la­ger skrot­tes helt. Her glem­te man at be­ta­le el- reg­nin­gen, så frø­e­ne råd­ne­de op.

For at kun­ne be­va­re frø­e­ne er tem­pe­ra­tu­ren alt­af­gø­ren­de. Mi­nus 18 gra­der er det op­ti­ma­le. Og net­op den kan Sval­bard le­ve­re. Uden at væ­re af­hæn­gig af even­tu­el­le svig­ten­de strøm­for­sy­nin­ger.

130 me­ter op­pe ad et bjerg fin­der man det­te frøla­ger, som er bo­ret og hug­get 300 me­ter ind i klip­pefjel­det, hvor en fros­sen me­tal­dør fø­rer ind til en lang og stejl gang, som igen fø­rer til gi­gan­ti­ske la­ger­hal­ler, hvor frø­e­ne - som er tør­ret - op­be­va­res.

He­rin­de i dy­bet er frø­e­ne dels be­skyt­tet af ste­dets per­maf­rost, dels af en me­ter­tyk klip­pe­væg. Der­til kom­mer en ge­ne­rel lav luft­fug­tig­hed.

Der­med kan jord­s­kælv, for­hø­jet vand­stand og an­dre na­tur­ka­ta­stro­fer ba­re kom­me an. No­a­hs Ark sty­rer sik­kert gen­nem det he­le.

Fo­re­stil­ler man sig, at ver­den, som vi ken­der den, går un­der, vil man ved hjælp af dis­se frø - som man kan kal­de sik­ker­heds­ko­pi­er - ud­vik­le og op­dyr­ke nye af­grø­der og der­med sik­re men­ne­skets over­le­vel­se. Men min­dre kan og­så gø­re det.

Det er de en­kel­te lan­de, der ejer og kon­trol­le­rer de frø, de op­be­va­rer i bok­sen. Og sid­ste år i sep­tem­ber var det så­le­des på grund af kri­gen nød­ven­digt for Sy­ri­en at hen­te lo­ka­le frøsor­ter på fjern­la­ge­ret.

Men og­så den vold­som­me be- folk­nings­vækst kan gø­re det nød­ven­digt at gø­re ind­hug i frø­ban­ken. I dag er vi om­kring 7,2 mil­li­ar­der men­ne­sker på klo­den, men i år 2100 ta­ler vi om mindst 11 mil­li­ar­der men­ne­sker, som skal brød­fø­des. Og dét af en jord, som i sto­re de­le af ver­den er lam­met af bå­de tør­ke og over­svøm­mel­ser. Sik­ker­heds­ko­pi­er Dom­me­dag el­ler ej, så er ste­det iføl­ge Cary Fow­ler - medstif­ter af Sval­bard Glo­ba­le Frøhvælv - frem for alt sik­ker­heds­ko­pi­en til frem­ti­den.

» Jeg hå­ber, at det al­drig vil bli­ve nød­ven­digt at ta­ge det i brug. Ste­det er en for­sik­rings­po­li­ce. Li­ge­som med en bil- el­ler fa­mi­lie­for­sik­ring, så teg­ner du den, men hå­ber, at den al­drig skal ta­ges i brug, « som Cary Fow­ler har ud­talt til ma­ga­si­net Sci­en­ce.

Og det er den for­sik­rings­po­li­ce, bl. a. Bill Ga­tes er med til at fi­nan­si­e­re. På he­le ver­dens veg­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.