Ver­dens stør­ste

BT - - NYHEDER -

VER­DUN Det he­le va­re­de i 300 da­ge. Mens det stod på, blev i gen­nem­snit 1000 ty­ske og fran­ske sol­da­ter dræbt hver ene­ste dag. De kæm­pe­de i et in­fer­no, hvor 200.000 gra­na­ter dag­ligt hag­le­de ned over dem. I går var det 100 år si­den, at sla­get ved Ver­dun be­gynd­te midt i Før­ste Ver­denskrig. Kam­pe­ne va­re­de fra 21. fe­bru­ar 1916 til om­kring 18. de­cem­ber sam­me år.

Det blev kri­gens læng­ste slag og et af ver­dens­hi­sto­ri­ens blo­dig­ste.

Da det he­le var slut, var 300.000 ty­ske og fran­ske sol­da­ter ble­vet dræbt el­ler sav­ne­des. Hvis man tæl­ler de sår­e­de og krigs­fan­ger­ne med, mi­ste­de Tys­kland og Frank­rig til­sam­men 750.000 kampkla­re sol­da­ter

an­ge hund­re­de dansk­sin­de­de fra det nu­væ­ren­de Søn­derjyl­land, der den­gang var tysk, delt­og og­så i kam­pe­ne, men det nøj­ag­ti­ge an­tal ken­des ik­ke.

Det var Tys­kland, der ind­led­te sla­get ud fra en for­vent­ning om, at den fran­ske hær vil­le mi­ste fle­re sol­da­ter end den ty­ske og der­med for­blø­de først. Angst og bæ­ven Claus Bund­gård Chri­sten­sen, der er hi­sto­ri­ker ved RUC og har for­sket i sla­get, si­ger, at sol­da­ter­ne så frem til det med angst og bæ­ven, når de hør­te, at de skul­le til fron­ten ved Ver­dun.

» Sol­da­ter­ne kald­te selv fron­ten ved Ver­dun for ’ kvær­nen’. Det var et af de mest fryg­te­de fron­t­af­snit over­ho­ve­det, og det blev og­så i sam­ti­den et sym­bol på kri­gens me­nings­løs­hed på grund af det enor­me slag­te­ri, « si­ger han.

Hvis vin­dret­nin­gen var rig­tig, kun­ne man hø­re sla­get fle­re hund­re­de ki­lo­me­ter væk døg­net rundt. På op til 20 ki­lo­me­ters af­stand kun­ne man mær­ke jor­den ryste på grund af gra­na­ter­nes nedslag.

» Man kun­ne fy­sisk se fron­ten, læn­ge før man var der. Der hang en gul­lig smog hen over fron­ten som føl­ge af de in­ten­si­ve bom­bar­de­men­ter, « si­ger Claus Bund­gård Chri­sten­sen.

Ved lands­by­en Dou­au­mont,. der blev fuld­stæn­dig ud­s­let­tet un­der Det vi­ste os, at der ik­ke er no­gen græn­se for, hvad men­ne­sker kan gø­re ved hin­an­den kam­pe­ne, lig­ger 16.000 fran­ske sol­da­ter be­gra­vet un­der hvi­de kors på en gi­gan­tisk græs­plæ­ne.

I det så­kald­te ’ ben­hus’ - en 137 me­ter lang byg­ning ved si­den af - lig­ger knog­ler­ne af 130.000 ty­ske og fran­ske sol­da­ter, som in­gen ved, hvem er. Fin­der sta­dig knog­ler Skyt­te­gra­ve­ne var man­ge ste­der brudt sam­men, og sol­da­ter­ne kæm­pe­de fra gra­nat­hul til gra­nat­hul. Yder­li­ge­re 80.000 sol­da­ter blev al­drig bå­ret væk, da de var fal­det.

Ef­ter­hån­den blev de be­gra­vet i slag­mar­kens mud­der, og når der i dag bli­ver byg­get i om­rå­der­ne om­kring Ver­dun og ar­bej­det i sko­ve­ne, bli­ver der sta­dig fun­det sol­da­ter, der dø­de i det vold­som­me slag for 100 år si­den.

» I sid­ste uge blev der fun­det fi­re sol­da­ter me­re, « si­ger Élo­die Farca­ge, der er kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der ved krigs­min­det i Dou­au­mont.

Sla­get ved Ver­dun end­te uaf­gjort. Tys­kland og Frank­rig mi­ste­de om­trent li­ge man­ge sol­da­ter, og fron­ten hav­de næ­sten ik­ke ryk­ket sig, da det om­si­der var slut.

Tys­kland tab­te kri­gen to år se­ne­re, men selv ef­ter end­nu en ver­denskrig står Ver­dun sta­dig som sel­ve sym­bo­let på kri­gens ræds­ler.

» Det vi­ste os, at der ik­ke er no­gen græn­se for, « hvad men­ne­sker kan gø­re ved hin­an­den, si­ger Phi­lip­pe Hansch, der er le­der af det fransk- og EU- støt­te­de Ver­dens­freds­cen­ter i Ver­dun. Sym­bol på for­so­ning Men i dag er Ver­dun og­så ble­vet sym­bo­let på tysk- fransk for­so­ning, ef­ter at de to lan­des da­væ­ren­de le­de­re, for­bund­skans­ler Hel­mut Ko­hl og præ­si­dent François Mit­ter­rand, i 1984 stod hånd i hånd net­op der i 70- året for ud­brud­det af Før­ste Ver­denskrig.

Den 29. maj i år mø­des og­så de nu­væ­ren­de le­de­re, An­gela Mer­kel og François Hol­lan­de, ved Ver­dun i 100- året for det mor­de­ri­ske slag.

» De vil sik­re, at man ik­ke glem­mer, hvad der ske­te. Og de vil sen­de en be­sked til al­le om, at vi skal ar­bej­de tæt sam­men, « så det al­drig sker igen, si­ger Phi­lip­pe Hansch.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.