Blod­bad

BT - - NYHEDER -

FAK­TA: DET STO­RE SLAG DER END­TE UAF­GJORT EF­TER 300 DA­GE Sla­get ved Ver­dun be­gynd­te med en tysk of­fen­siv den 21. fe­bru­ar 1916 og va­re­de i 300 da­ge til om­kring 18. de­cem­ber sam­me år. Det end­te uaf­gjort. Det blev det læng­ste slag i Før­ste Ver­denskrig og et af ver­dens­hi­sto­ri­ens blo­dig­ste. 300.000 ty­ske og fran­ske sol­da­ter blev dræbt. 80.000 af dem for­svandt i slag­mar­kens mud­der og er al­drig fun­det. Yder­li­ge­re mindst 130.000 er fun­det, men al­drig iden­ti­fi­ce­ret. Reg­ner man sår­e­de og krigs­fan­ger

S med, var det sam­le­de tab­stal om­kring 750.000.

alt me­nes det, at der blev af­fy­ret 60 mil­li­o­ner gra­na­ter. Det er 200.000 om da­gen. Man­ge hund­re­de dansk­sin­de­de fra det nu­væ­ren­de Søn­derjyl­land, der den­gang var en del af Tys­kland, delt­og i kam­pe­ne. Det nøj­ag­ti­ge an­tal ken­des ik­ke. Ver­dun er bå­de ble­vet sym­bo­let på kri­gens me­nings­løs­hed, men i dag og­så på tysk- fransk for­so­ning.

IHvad gør man, når man er han vur­de­res til at væ­re blandt styr­ten­de rig og har næ­sten 50 mil­de 500 ri­ge­ste i Ber­gen. Set i det li­o­ner stå­en­de på bank­kon­to­en? per­spek­tiv skal det næv­nes, at der Man spil­ler da selv­føl­ge­lig lot­to og er 265.000 ind­byg­ge­re i den nor­ske by.vin­der den helt sto­re mil­li­onge­vinst. elv­om pen­sio­ni­st­til­væ­rel­sen

Det­te ut­ro­li­ge sce­na­rie ind­traf ræk­ker til dy­re for­nø­jel­ser, spil­ler for den 87- åri­ge nord­mand Hel­ge Hel­ge Schjøtt lot­to et par gan­ge om Schjøtt fra Ber­gen, da han lør­dag må­ne­den sam­men med sin partaf­ten blev rin­get op af Norsk Tip­ner, for­kla­rer han. ping – pen­dant til Dan­ske Spil. Spørgs­må­let om han mær­ker

De kun­ne over­brin­gen­de ham lot­to- ge­vin­sten på kon­to­en, er han den glæ­de­li­ge nyhed, at han nu ik­ke me­get for at sva­re på. Om det var ble­vet 4.907.910 nor­ske kro­ner er i respekt for hå­be­ful­de spil­le­ri­ge­re. Man­ge­mil­li­o­næ­ren ro­de­de fug­le med min­dre på bank­bo­gen, ik­ke just rundt på gul­vet af glæ­de kan man kun gis­ne om. over te­le­fo­nopkal­det, for­kla­rer I hvert fald ved den æl­dre her­re, han til Ber­ge­na­vi­sen. no. hvad de nye mil­li­o­ner skal bru­ges

» Det var et usæd­van­ligt og på. dej­ligt opkald at få, men jeg tror, at » Det er ik­ke det, at jeg skal kø­be per­so­nen fra Norsk Tip­ping blev bil el­ler hus. Det har jeg, men jeg for­bav­set over, at jeg tog be­ske­den sid­der sam­men med min fa­mi­lie stil­le og ro­ligt, « for­tæl­ler han. og snak­ker om, at vi skal bru­ge

Hel­ge Schjøtt har igen­nem et nog­le af pen­ge­ne på et kryd­stogt, « langt liv tjent si­ne man­ge mil­for­tæl­ler han. li­o­ner i det nor­ske er­hvervs­liv, og 22. sep­tem­ber 1984 - i 70- året for be­gyn­del­sen på Før­ste Ver­denskrig - stod de da­væ­ren­de ty­ske og fran­ske le­de­re, for­bund­skans­ler Hel­mut Ko­hl og præ­si­dent François Mit­ter­rand, hånd i hånd ved Ver­dun for sam­men at ære de dø­de og mar­ke­re de to lan­des for­so­ning. Den 29. maj i år mø­des og­så de nu­væ­ren­de le­de­re, An­gela Mer­kel og François Hol­lan­de, ved Ver­dun i 100året for det blo­di­ge slag. / ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.