’ Det er smukt at vin­de’

BT - - NYHEDER -

pro­cent af stem­mer­ne mod 47,2 pro­cent til San­ders.

» Det er en valg­kamp, hvor det gæl­der om at få ned­brudt hver ene­ste bar­ri­e­re, som hol­der en til­ba­ge, « sag­de Cl­in­ton i sin sej­rsta­le på Ca­es­ars Pa­la­ce i Las Ve­gas.

Med de­res sej­re står Trump og Cl­in­ton stærkt for­ud for den så­kald­te ’ Su­per Tuesday’ 1. marts, hvor der ud­de­les man­ge hund­re­de de­le­ge­re­de til beg­ge par­ti­ers kan­di­da­ter i en lang ræk­ke sta­ter rundt om­kring i USA.

Ef­ter end­nu et skuf­fen­de re­sul­tat valg­te re­pu­bli­ka­ne­ren Jeb Bush at træk­ke sig ud af kaplø­bet om at bli­ve præ­si­dent­kan­di­dat i USA.

» Jeg er stolt af den kampag­ne, vi har kørt for at sam­le vo­res land. Men fol­ket i Iowa, i New Hamps­hi­re og i South Ca­ro­li­na har talt « . Var stor­fa­vo­rit » Jeg sus­pen­de­rer min kampag­ne, « sag­de en be­rørt Jeb Bush, der i South Ca­ro­li­na kom langt ef­ter bå­de front­lø­be­ren Trump og se­na­to­rer­ne Ted Cruz og Marco Ru­bio.

Bush, der er søn af eks­præ­si­dent Ge­or­ge H. W. Bush og bror til eks­præ­si­dent Ge­or­ge W. Bush, var op­rin­de­ligt den helt sto­re fa­vo­rit til at bli­ve re­pu­bli­ka­ner­nes bud på USAs næ­ste præ­si­dent.

Med hans ud­træ­den af valg­kam­pen er der nu fem per­so­ner til­ba­ge i re­pu­bli­ka­ner­nes kan­di­dat­felt: Trump, Cruz, Ru­bio samt Ohio- gu­ver­nø­ren Jo­hn Ka­sich og den pen­sio­ne­re­de hjer­nekirurg Ben Car­son.

Fl­o­ri­das se­na­tor Marco Ru­bio, som kom på an­den­plad­sen ef­ter Trump, si­ger, at der nu re­elt er tre til­ba­ge i kam­pen om at bli­ve re­pu­bli­ka­ner­nes kan­di­dat.

» Og vi vil vin­de i det en­de­li­ge op­gør, sag­de han til sin stab ef­ter at ha­ve få­et 22,5 pro­cent af stem­mer­ne, mens Ted Cruz fik 22,3 pro­cent, « si­ger Ru­bio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.