Lon­don- borg­me­ster spæn­der ben for David

BT - - NYHEDER -

EU- AF­STEM­NING Pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron, der i we­e­ken­den fik fjer­net fle­re vig­ti­ge bar­ri­e­rer i sin kamp for et bri­tisk ja til EU ved en fol­ke­af­stem­ning 23. ju­ni, har ta­get ini­ti­a­tiv til at få sik­ret det bri­ti­ske par­la­ments su­veræ­ni­tet i for­hold til EU. » Re­ge­rin­gen vil i de kom­men­de da­ge frem­sæt­te for­slag, der skal sik­re vo­res par­la­ments su­veræ­ni­tet, « sag­de Ca­meron til BBC i går i end­nu et for­søg på at få styr­ket ja- si­den.

Ef­ter et ma­ra­ton­top­mø­de i Bruxelles, der slut­te­de med en af­ta­le sent fre­dag om en sær­lig sta­tus til bri­ter­ne, fik Ca­meron lør­dag sik­ret støt­te fra et over­væl­den­de fler­tal i sin re­ge­ring.

» Ca­meron kla­re­de sig po­li­tisk godt med de øv­ri­ge EUlan­de, og så ’ godt som han kun­ne’ i for­hold til eu­ro­skep­ti­ker­ne i det kon­ser­va­ti­ve par­ti, « si­ger Jo­hn Spring­ford fra den po­li­ti­ske tæn­ket­ank Cen­tre for Eu­ro­pe­an Re­form. Jo­hn­son si­ger nej Ini­ti­a­ti­vet med at få sik­ret det bri­ti­ske par­la­ments su­veræ­ni­tet skul­le blandt an­det få Lon­dons kon­ser­va­ti­ve borg­me­ster Bo­ris Jo­hn­son til at und­la­de at gå ind i nej- kampag­nen op til en EU- fol­ke­af­stem­ning 23. ju­ni. Men iføl­ge BBC vil Jo­hn­son al­li­ge­vel gå imod Ca­meron og fø­re kampag­ne for et nej til EU.

I et in­ter­view med BBC i går ap­pel­le­re­de Ca­meron di­rek­te til den ka­ris­ma­ti­ske Lon­don- borg­me­ster.

» Jeg vil si­ge til Bo­ris, hvad jeg si­ger til al­le an­dre: Vi er me­re sik­re, vi er stær­ke­re, og vi er bed­re, når vi er med i EU, « si­ger Ca­meron i in­ter­viewet og til­fø­jer: » Jeg me­ner, at det vil væ­re det for­ker­te skridt for vort land, hvis vi bak­ker Ni­gel Fa­ra­ge og Ge­or­ge Gal­loway op og ta­ger et skridt ud i mør­ket. «

Fa­ra­ge er le­der af det an-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.