Opi­um ko­ster chan­cen for fred i Af­g­ha­ni­stan

BT - - NYHEDER -

NARKOKRIG Ta­le­ban har i den se­ne­ste tid gen­nem­ført man­ge an­greb mod mi­li­tæ­ret i det syd­li­ge Af­g­ha­ni­stan, og sne­se­vis af sol­da­ter og po­li­ti­folk er meldt dræbt i den for­gang­ne uge. Det er sær­ligt i Hel­mand- om­rå­det, at Ta­le­ban an­gri­ber, si­ger en af­g­han­ske of­fi­ce­rer.

» Det me­ste af det vig­ti­ge om­rå­de San­gin i Hel­mand er ero­bret af Ta­le­ban, og de af­g­han­ske re­ge­rings­styr­ker, som kæm­per ale­ne ef­ter til­ba­ge­træk­nin­gen af de uden­land­ske sol­da­ter i 2014, er trængt, « si­ger han til Reu­ters.

Ta­le­ban gen­nem­før­te sid­ste år langt fle­re an­greb i Hel­mand end i no­gen an­den provins i Af­g­ha­ni­stan. Lan­det er ver­dens stør­ste pro­du­cent af opi­um, og Ta­le­ban fi­nan­si­e­rer en stor del af sin op­rør­skrig ved at be­skat­te og kon­trol­le­re dyrk­nin­gen af val­mu­er. Over­ta­ger Hel­mand Det var i Hel­mand, at dan­ske sol­da­ter var ud­sta­tio­ne­ret sam­men med bri­ter og ame­ri­ka­ne­re, som gen­nem det se­ne­ste år­ti vandt kon­trol over provin­sen. Men Ta­le­ban har i dag at­ter over­ta­get me­get af provin­sen, som lig­ger op ad Paki­stan, og som der­for har sær­lig be­tyd­ning for op­rø­rer­ne.

I en ny­lig rap­port ad­va­rer FN om, at Ta­le­bans in­ter­es­ser på det in­ter­na­tio­na­le narko­ti­ka­mar­ked for­rin­ger chan­cer­ne for en freds­af­ta­le i lan­det.

» Ta­li­bans sto­re øko­no­mi­ske in­ter­es­ser i narkokri­mi­na­li­tet får op­rø­rer­ne til mod­sæt­te sig en­hver form for me­nings­fuld for­so­ning med re­ge­rin­gen, « hed­der det i FNrap­por­ten.

FN- ob­ser­va­tø­rer si­ger til The New York Ti­mes, at et helt lag af le­de­re i Ta­le­ban har skabt sig sto­re per­son­li­ge for­mu­er og ejen­dom­me, og at nog­le af dem har mest fo­kus på de­res per­son­li­ge ind­tje­ning. Narko­kar­tel­ler » Det er ble­vet svæ­re­re at skel­ne Af­g­ha­ni­stans op­rørs­grup­per fra egent­li­ge narko­kar­tel­ler, « skri­ver den ame­ri­kan­ske avis.

På For­svar­sa­ka­de­mi­et i Kø­ben­havn for­tæl­ler lek­tor Pe­ter Vig­go Jakob­sen, at de af­g­han­ske sik­ker­heds­styr­ker ik­ke har no­get sær­ligt fo­kus på be­kæm­pel­se af narko­ti­kas­mug­ler­ne i Hel­mand.

» Det af­g­han­ske mi­li­tær er he­le ti­den op­ta­get af den over­ord­ne­de stra­te­gi i kam­pen mod Ta­le­ban. Den­ne stra­te­gi er at for­hin­dre op­rø­rer­ne i at vin­de per­ma­nent kon­trol over et stør­re om­rå­de, sto­re ve­je el­ler en stor­by, « si­ger han.

Re­ge­rin­gen i Ka­bul har i dag kun fuld kon­trol over tre af Hel­mands 14 di­strik­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.