Ca­meron

BT - - NYHEDER -

ti­eu­ro­pæ­i­ske uaf­hæn­gig­heds­par­ti, mens Gal­loway er en ve­te­ran på ven­stre­fløj­en, som er EU- mod­stan­der, og som de­ler van­de­ne.

Jo­hn­son er der­i­mod po­pu­lær selv hos dem, som er po­li­tisk ue­ni­ge med ham. Han er li­ge så kendt for si­ne ta­le­ga­ver og vil­de, blon­de hår som for sin uor­to­dok­se til­gang til po­li­tik. Det an­ses for at væ­re et al­vor­ligt slag mod Ca­meron, at den po­pu­læ­re po­li­ti­ker und­si­ger Ca­merons af­ta­le med EU.

Seks mi­ni­stre har lagt af­stand til Ca­meron ved at støt­te et nej til EU. Det er blandt an­dre ju­stits­mi­ni­ster Mi­cha­el Gove, som er en af Ca­merons per­son­li­ge ven­ner.

Selv om de kon­ser­va­ti­ve i Ca­merons bag­land er split­te­de i spørgs­må­let om EU, så har pre­mi­er­mi­ni­ste­ren støt­te fra det fi­nan­si­el­le cen­trum i Ci­ty of Lon­don, fra sto­re virk­som­he­der, fra sto­re de­le af ar­bej­der­par­ti­et La­bour, fra de sto­re fag­for­e­nin­ger, fra de in­ter­na­tio­na­le al­li­e­re­de og end­da fra skot­ske na­tio­na­li­ster.

En meningsmåling fo­re­ta­get af Sur­va­tion for avi­sen Mail, som er den før­ste, ef­ter Ca­meron fik sin af­ta­le med EU på plads, vi­ste søn­dag, at 48 pro­cent af bri­ter­ne ik­ke øn­sker at for­la­de EU, mens 33 pro­cent øn­sker at træ­de ud. 19 pro­cent har ik­ke be­slut­tet sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.