Kul­tur Blø­de øj­ne

BT - - KULTUR -

IN­TER­VIEW Sku­e­spil­ler Mark Ruff alo er kendt for si­ne blø­de øj­ne. Men i fi lmen, der har gi­vet ham en Oscar- no­mi­ne­ring, spil­ler han en hård hund. Ruff alo er no­mi­ne­ret til sin tred­je Oscar for bed­ste birol­le i fi lmen ’ Spot­light’. Fil­men hand­ler om ame­ri­kan­ske jour­na­li­sters af­dæk­ning af se­x­mis­brug af børn og un­ge i den ka­tol­ske kir­ke. Oscar­fe­sten fi nder sted om præ­cis en uge, søn­dag 28. fe­bru­ar.

Ruff alo for­vand­ler sig me­get fra rol­le til rol­le, om så han spil­ler ’ The Hulk’, men­ne­sker fra det vir­ke­li­ge liv el­ler alt de­r­i­mel­lem.

Den pæ­ne fyr med de blø­de øj­ne brød igen­nem om­kring årtu­sind­skift et i ’ You Can Co­unt on Me’, og si­den er den nu 48- åri­ge sku­e­spil­ler rol­le for rol­le stil­le og ro­ligt krav­let til tops i Hol­lywood i rol­ler som den føl­som­me mand. Sam­ti­dig har han spil­let ’ The Hulk’ – bå­de i su­per­hel­tens egen fi lm og i de to ’ Aven­gers’fi lm. ’ Spot­light’ ( 2015) ’ Foxcat­cher’ ( 2014) ’ Fo­rel­sket i New York’ ( 2013) ’ The Kids Are Al­l­right’ ( 2010) ’ Shut­ter Island’ ( 2010) ’ Zo­di­ac’ ( 2007) ’ Re­ser­va­tion Ro­ad’ ( 2007) ’ Evigt solskin i et plet­frit sind’ ( 2004) ’ Col­la­te­ral’ ’ The ’ You

Den Oscar- no­mi­ne­re­de ’ Spot­light’ er nav­net på en dyb­de­bo­ren­de jour­na­list­grup­pe på avi­sen Bo­ston Glo­be, hvis med­lem­mer i 2002 og 2003 af­dæk­ke­de, at ka­tol­ske præ­ster i mas­se­vis og i man­ge år hav­de mis­brugt børn og un­ge. Ik­ke kun i Bo­ston- om­rå­det, men over he­le USA.

En ny re­dak­tør på avi­sen fi k fær­ten af hi­sto­ri­en i en no­te i avi­sen, og man var til­ba­ge­hol­den­de med at an­gri­be den ka­tol­ske kir­ke, der er stærk i om­rå­det.

Men jour­na­li­ster­ne bi­der sig fast, og i en fi lm, der er næ­sten li­ge så spæn­den­de som ’ Al­le præ­si­den­tens mænd’, føl­ger vi jour­na­li­ster­nes ar­bej­de med at gra­ve sa­ger­ne frem og med at for­stå det fak­tum, at kir­ken har skjult sa­ger­ne. Man­ge si­der af ge­di­gent jour­na­li­stisk hånd­værk vi­ses frem kun til­sat så til­pas en po­r­tion spæn­ding, at re­a­lis­men ik­ke sæt­tes over styr. Mis­brug­te børn bli­ver hørt Vi mø­der Mark Ruff alo på det fem­stjer­ne­de ho­tel Cla­rid­ge’s i Lon­don, og det er op­lagt at spør­ge sku­e­spil­le­ren, hvor­dan han op­le­ver det far­ve­ri­ge hur­lum­hej og cir­kus om­kring sin Oscar- no­mi­ne­ring?

» Hav­de det væ­ret for en­hver an­den rol­le, jeg var no­mi­ne­ret, hav­de jeg nok ba­re gri­net ad det he­le, men det er an­der­le­des med ’ Spot­light’. Den her fi lm be­ty­der jo for­hå­bent­lig, at mis­brug­te børn bli­ver hørt, og det gør fi lmen vig­ti­ge­re end

nor­malt.

Ved at la­ve den har vi gjort no­get godt for de men­ne­sker, hvis liv er ble­vet øde­lagt. For­hå­bent­lig og­så for nog­le af dem, som jour­na­li­ster­ne al­drig har hørt fra. Kom­mer man først på kant med den ka­tol­ske kir­ke, og den ven­der en ryg­gen, er det jo et helt sy­stem, der først mis­bru­ger dig og der­næst for­ka­ster dig, « si­ger Mark Ruff alo og fort­sæt­ter:

» For ny­lig kom det frem, at 77 præ­ster i Se­att­le si­den 1926 hav­de mis­brugt børn. Må­ske ræk­ker det skræk­ke­li­ge og ufor­stå­e­li­ge fæ­no­men år­hund­re­der til­ba­ge, og så kan vi ta­le om i tu­sind­vis af men­ne­sker i alt. Men­ne­sker hvis liv er ble­vet øde­lagt.

På den bag­grund gi­ver op­mærk­som­hed på den her fi lm dob­belt god me­ning, når man har væ­ret en del af den. Det hand­ler plud­se­lig ik­ke læn­ge­re kun om ego og kar­ri­e­re, og det gi­ver en god mod­vægt til re­sten af Oscar- cir­kus­set. « Kar­ri­e­ren bul­drer der­u­dad Mark Ruff alo tror ik­ke, at han vin­der Oscar- sta­tu­et­ten, og egent­lig har han og­så dår­lig samvit­tig­hed over­for si­ne kol­le­ger Mi­cha­el Ke­a­ton, der spil­ler hans re­dak­tør, og Stan­ley Tuc­ci, der spil­ler en ad­vo­kat i ’ Spot­light’.

» Jeg op­fat­ter Oscar- no­mi­ne­rin­gen som end­nu en ting at væ­re glad for på det per­son­li­ge plan. Men helt ær­ligt så kun­ne jeg ik­ke sid­de her uden Mi­cha­el Ke­a­ton og Stan­ley Tuc­ci. Det er mær­ke­ligt at bli­ve truk­ket frem for næ­sen af de an­dre sku­e­spil­le­re. Vi ud­før­te jo ar­bej­det sam­men, « si­ger Ruff alo.

Hans kar­ri­e­re bul­drer der­u­dad. Hvor­dan sam­men­lig­ner han det, der sker, med de drøm­me, han hav­de som helt ung sku­e­spil­ler?

» Indtil vi­de­re har min kar­ri­e­re over­gå­et mi­ne vil­de­ste drøm­me, « gri­ner Mark Ruff alo, in­den han ud­dy­ber:

» Jeg tro­e­de, det bed­ste, jeg kun­ne op­nå, var at væ­re med i en te­a­ter­trup og der­i­gen­nem væ­re i stand til at be­ta­le min hus­le­je, hvis jeg var hel­dig. At jeg ar­bej­der med så dyg­ti­ge folk, som til­fæl­det er, vir­ker me­get vildt, når jeg tæn­ker over det. Jeg kan hu­ske, at jeg, da jeg var 20 år gam­mel, sag­de til min fa­mi­lie, at hvis jeg ba­re kun­ne kla­re mig selv øko­no­misk, vil­le jeg væ­re en stor suc­ces i mi­ne øj­ne. Jeg fø­ler mig vel­sig­net. «

( 2004) Last Cast­le’ ( 2001) Can Co­unt on Me’ ( 2000)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.