Ri­is mød­tes med ejer af nyt hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SPE­KU­LA­TIO­NER

som Lars Sei­er Chri­sten­sen sag­de det til BT 12. fe­bru­ar. I in­ter­viewet af­vi­ste Lars Sei­er Chri­sten­sen ik­ke, at den fæl­les am­bi­tion er at ska­be et nyt Wor­ld Tour- hold.

Man­ge per­so­ner er over de se­ne­ste år mød­tes med Nas­ser Bin Ha­mad Al Kha­li­fa. Læn­ge har det vel­ha­ven­de roy­a­le med­lem an­gi­ve­ligt vil­let ind i cy­kel­spor­ten, men fle­re po­ten­ti­el­le sam­ar­bejds­part­ne­re er gå­et tom­hæn­de­de fra mø­de­r­ne af for­skel­li­ge år­sa­ger.

An­drew Hood, man­ge­årig cy­kel­skri­bent for fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er som Ve­lo­news, kan godt se et pro­jekt med Bjar­ne Ri­is og cy­kel­hol­det fra Ba­hrain bli­ve en re­a­li­tet.

» Ja, hvor­for ik­ke? Selv om de ara­bi­ske lan­de li­der un­der den fal­den­de pris på olie, har de sta­dig pen­ge at le­ge med, og vi ved, at Bjar­ne Ri­is ger­ne vil gø­re co­me­ba­ck i spor­ten, « si­ger An­drew Hood til BT.

An­drew Hood hæf­ter sig des­u­den ved ti­m­in­gen i ud­mel­din­gen fra Al Nas­ser Bin Ha­mad vil an­non­ce­re nyt cy­kel­hold. Bjar­ne Ri­is var i Ba­hrain i for­ret­nings­ø­je­med for ny­lig. Til­fæl­digt?

MAN­DAG 22. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.