Ska­ter drøm­me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - X GA­MES

Cur­ren Cap­les er vel­træ­net, ser godt ud, har le­ve­ret top­re­sul­ta­ter og er ble­vet til­delt præ­di­ka­tet ’ pi­ger­nes ven’. Så at det net­op er ham, som ESPN, der har ret­tig­he­der­ne til at vi­se X Ga­mes, har stil­let til rå­dig­hed til en snak før af­de­lin­gen i Oslo, der af­vik­les fra ons­dag til søn­dag, er for­stå­e­ligt.

» Ha, ha, det er ik­ke no­get, jeg tæn­ker spe­ci­elt me­get over el­ler la­der mig di­stra­he­re af. Jeg er end­nu ik­ke som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ble­vet in­vi­te­ret til at age­re mo­del i Sports Il­lu­stra­ted. Men fik ren­ce- si­tu­a­tio­nen? Det spørgs­mål valg­te han at kal­de mig Cur­ren til tids­punkt kom­mer på det olymjeg til­bud­det, vil­le jeg da over­ve­je ven­ter jeg spændt på at få be­sva­ret. for­navn. Opkaldt ef­ter sur­fle­gen­pi­ske pro­gram, li­ge­som en an­den det, « si­ger Cur­ren Cap­les i et te­leNor­malt kon­kur­re­rer jeg jo un­der den Tom Cur­ren, « for­tæl­ler Cur­ren X Ga­mes- sports­gren, snow­bo­ard, fo­nin­ter­view med BT. langt var­me­re for­hold, « si­ger CurCap­les og til­fø­jer: gjor­de i 1998.

Den 20- åri­ge ska­ter er et af trækren Cap­les, der fik sit sto­re gen­nem» Han kun­ne godt ha­ve tænkt sig, » Jeg sy­nes sag­tens, at man kun­ne pla­stre­ne, når der for før­ste gang br­ud, da han vandt en X Ga­mes- afat jeg var gå­et i hans fod­spor. Pro­fin­de plads til det, og jeg har og­så er bå­de vin­ter- og som­mer­sport­s­de­ling i Austin, Te­xas, sid­ste år. ble­met var ba­re, at jeg som barn hørt, at der ar­bej­des på det i vis­se gre­ne på pro­gram­met i sam­me X » Det var i Park- di­sci­pli­nen med ik­ke var li­ge så for­tro­lig med vand­kred­se i USA. Nu må vi se. Det vil­le Ga­mes- af­de­ling. Cap­les stil­ler op i mas­ser af ram­per. I Oslo gæl­der det ele­men­tet, som jeg er i dag. Der­væ­re fan­ta­stisk, hvis jeg på et tidsStre­et- di­sci­pli­nen på tors­dag i den Stre­et- di­sci­pli­nen med trap­per. for be­gynd­te jeg at ska­te i ste­det. punkt kun­ne vin­de en olym­pisk om­byg­ge­de Skur 13- la­ger­byg­ning Her er jeg knap så god. Fa­vo­rit til Men man­ge af de to sports­gre­nes me­dal­je. En stor drøm vil i så fald ved Fi­lip­stad Havn. sej­ren er Nyjah Hu­ston. Ham er der ’ smoo­th’ tri­cks lig­ner hin­an­den. Så gå i op­fyl­del­se, « si­ger Cur­ren Cap

De let­til­gæn­ge­li­ge les.reg­ler og det man­ge af os ska­te­re, der ser op til, « når jeg nu træ­ner på en­ten ska­ted­ra­ma og den action, til­sku­er­ne si­ger Cur­ren Cap­les. bo­ard el­ler sur­f­bræt sup­ple­rer de m han fort­sæt­ter læn­ge nok præ­sen­te­res for, er en af grun­de­ne tek­ni­ske ele­men­ter hin­an­den, « si­som pro­fes­sio­nel ska­ter til, at han til, at X Ga­mes har et stort pu­bli­ger Cur­ren Cap­les. når at se ska­te­bo­ar­ding bli­ve en del kum over he­le ver­den, me­ner han. Fra si­de­linj­en har han iagt­ta­get, af OL- pro­gram­met, ved han end­nu

» Jeg glæ­der mig til at vi­se skan­h­vor­dan ska­te­bo­ard- spor­ten vokik­ke. di­na­ver­ne, hvad spor­ten kan. Op­ser og vok­ser i USA. » Jeg har slet ik­ke plan­lagt end­nu, le­vel­sen bli­ver spe­ci­el. Jeg var her » Det er let at fin­de et sted at træh­vor lang tid jeg fort­sæt­ter kar­ri­e­som 16- årig og hu­sker, at det om ne, og så kan man gø­re det ale­ne, « ren. Men jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig vin­te­r­en er bå­de koldt og mørkt. si­ger Cur­ren Cap­les, der drø­man­det, end at jeg er med man­ge år Hvor­dan vil jeg ta­ck­le det i kon­kur- mer om, at ska­te­bo­ar­ding på et end­nu, « si­ger Cur­ren Cap­les. Søn af be­rømt sur­fer Han har ik­ke sit ta­lent fra frem­me­de som søn af den tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le sur­fer Evan Cap­les, der og­så er et af hans sto­re ido­ler.

» Han har væ­ret en stor in­spira­tions­kil­de og hav­de straks ef­ter min fød­sel sto­re pla­ner med mig. Der­for

MAN­DAG 22. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.