De dan­ske klub­ber sky­der i blin­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

spil­le­re, og hvor skal man fi nde så man­ge dan­ske­re, som al­le er i den bed­ste halv­del, « spør­ger han og vur­de­rer selv, at Rung­steds ud­læn­din­ge hø­rer til blandt den bed­ste halv­del.

Rung­sted- di­rek­tø­ren for­kla­rer lands­hol­dets go­de præ­sta­tio­ner i Agrup­pen med den ud­vik­ling, der har væ­ret i dansk is­ho­ck­ey.

» Den go­de ud­vik­ling har rig­tig me­get at gø­re med, at man har ud­læn­din­ge. De høj­ner ni­veau­et i liga­en, « si­ger Tho­mas Fri­berg.

Fem ud af de 10 liga­klub­ber har pt. ot­te ud­læn­din­ge. Og Tho­mas Fri­berg aner ik­ke, hvor man skal fi nde 20 el­ler 30 dan­ske spil­le­re, hvis klub­ber­ne gik fra ot­te til fem ud­læn­din­ge.

» Man skal hu­ske, hvor re­la­tiv lil­le en sport is­ho­ck­ey er. Jeg vil­le ik­ke vi­de, hvor man skul­le fi nde 30 kva­li­fi ce­re­de dan­ske­re spil­le­re, « ly­der det.

I sid­ste uge med­del­te di­rek­tør i Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on ( DIU), Ul­rik Lar­sen, ud over for BT, at det nu­væ­ren­de loft på ot­te ud­læn­din­ge snart er for­tid. Reg­len er i strid med EUs lov om ar­bejds­kraft ens frie be­væ­gel­se, så ud­læn­din­ge­loft et, der blev ind­ført i 2009, og som har væ­ret en suc­ces, vil bli­ve sløj­fet.

DIU hå­ber, at man i sam­ar­bej­de med Dan­marks Idræts­for­bund kan fi nde en løs­ning, som hol­der sig in­den for lov­giv­nin­gen, og som sik­rer en fort­sat stærk ta­len­t­ud­vik­ling i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.