DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Så fi k vi skudt gang i DM i Tips, og det var i den grad med manér. He­le fem DM- tip­pe­re for­må­e­de nem­lig at knæk­ke ko­den og ram­me de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn, hvil­ket i sig selv var 54.950 kro­ner værd.

Men det ræk­ker alt­så og­så til at fø­re DM- kon­kur­ren­cen eft er den før­ste uge, og bedst af al­le er Bent Ar­ler fra den aar­hu­si­an­ske for­stad Ly­strup, idet han hav­de fl est føl­ge­præ­mi­er og der­for er den af de før­en­de tip­pe­re, der har vun­det fl est pen­ge.

Det var en kupon uden de helt sto­re over­ra­skel­ser. Wat­ford, Sh­ef­fi eld Uni­ted, Burn­ley og Ful­ham var kupo­nens stør­ste fa­vo­rit­ter og ind­fri­e­de al­le for­vent­nin­ger­ne fra ho­ved­par­ten af tip­per­ne, og der­for var det over­ra­sken­de, at der al­li­ge­vel var så man­ge pen­ge til en 13’ er.

Klub­kon­kur­ren­cen fø­res eft er uge ét af ’ Ivers& Fri­ends’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.