For­søg­te at bræn­de fl ygt­nin­ge­cen­ter ned

BT - - NYHEDER -

FLAM­MER spor eft er ildspå­sæt­tel­sen i et vind­fang uden­for byg­nin­gen.

Her har po­li­tiets tek­ni­ke­re nu fun­det frem til, at der har væ­ret ta­le om en lang lun­te og for­søg på at sæt­te ild på byg­nin­gen med en brænd­bar væ­ske, men det er stort set og­så det ene­ste spor Nord­s­jæl­lands Po­li­ti har at gå eft er.

» Vi hå­ber, at der kan væ­re vid­ner, der har set no­get, og som hen­ven­der sig til os, så vi kan få hul på sa­gen. Per­so­ner der har op­ført sig mistæn­ke­ligt i om­rå­det. Det er gan­ske gi­vet lo­kalt, for det er sam­me frem­gangs­må­de som før­ste gang d. 9. fe­bru­ar, « si­ger Hen­rik Gun­st med hen­vis­ning til det før­ste ned­bræn­dings­for­søg, hvor me­d­ar­bej­de­re fandt sam­me ty­per afb ræn­dings­mær­ker et an­det sted op­pe un­der byg­nin­gens tags­pær.

» Det er ube­ha­ge­ligt, og vi spør­ger os selv: Hvad bli­ver så det næ­ste? Sær­ligt hvis det har de her po­li­ti­ske un­der­to­ner som jo er nær­lig­gen­de at fryg­te, og det du­er ik­ke, at smi­de hånd­klæ­det i rin­gen og over­ve­je at drop­pe ste­det som fl ygt­nin­ge­cen­ter, for så vi­ser man jo ba­re, at det kan be­ta­le sig at ud­fø­re den slags kri­mi­na­li­tet, « si­ger Hen­rik Gun­st til BT. Og­så i Sve­ri­ge Det er ik­ke før­ste gang, der be­gås hær­værk mod et fl ygt­nin­ge­cen­ter i Dan­mark. I au­gust sid­ste år blev en par­ke­ret bil brændt af uden for Rø­de Kors asyl­cen­ter Lyng­by­gaard ved Tu­strup på Djursland.

På cen­te­rets mur hav­de ger­nings­mæn­de­ne teg­net ha­ge­kors og skre­vet ’ før­ste ad­var­sel - DNSB’ ( Dan­marks Na­tio­nalso­ci­a­li­sti­ske Be­væ­gel­se, Red.).

I Sve­ri­ge er ad­skil­li­ge fl ygt­nin­ge­cen­tre ble­vet ud­sat for groft hær­værk og ildspå­sæt­tel­se. Ale­ne i 2015 op­stod der bran­de me­re end 10 ste­der der var ud­set til at hu­se men­ne­sker, der er fl yg­tet fra kri­gen i Sy­ri­en og an­dre brænd­punk­ter i Mel­le­mø­sten og Afri­ka.

På ba­re en en­kelt we­e­kend i ok­to­ber sid­ste år blev tre sven­ske fl ygt­nin­ge­cen­tre helt el­ler del­vis brændt ned.

Og i al­le de sven­ske til­fæl­de har po­li­ti­et mi­stan­ke om, at bran­de­ne er på­sat af høj­re­ra­di­ka­le po­li­ti­ske ak­ti­vi­ster, der vil for­hin­dre Sve­ri­ge i at ta­ge imod asylan­sø­ge­re og fl ygt­nin­ge. Det du­er ik­ke, at smi­de hånd­klæ­det i rin­gen , for så vi­ser man jo ba­re, at det kan be­ta­le sig at ud­fø­re den slags kri­mi­na­li­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.