ISTÆNKTE

De kom til­ba­ge til ski­bet

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 23. FE­BRU­AR 2016

MA­SKIN­CHE­FEN

Blev på eget ini­ti­a­tiv fl øjet til­ba­ge til Scan­di­navi­an Star for at hjæl­pe brand­fol­ke­ne. Har væ­ret un­der stærk mi­stan­ke for at ha­ve på­sat bran­de­ne og for­hin­dret sluk­nings­ar­bej­det. Han bad, iføl­ge et vid­neud­sagn, de sven­ske brand­folk om at indstil­le sluk­nin­gen, så sluk­ke­van­det kun­ne pum­pes væk for at und­gå kræng­ning. Det fi k il­den til at blus­se op igen og igen. Midt un­der sluk­nings­ar­bej­det for­svandt han. Se­ne­re fandt brand­me­ster Ing­var Bryn­fors ud af, at det var mu­ligt bå­de at sluk­ke og pum­pe på sam­me tid. Ma­skin­che­fens an­sæt­tel­ses­for­hold er om­gæ­ret af mystik. Hans an­sæt­tel­ses­pa­pi­rer gik til i bran­den, og po­li­ti­et har al­drig få­et en ko­pi. Eft er bran­den blev han an­sat i SeaEsca­pe, der fi k ud­be­talt for­sik­rings­sum­men. I et in­ter­view med den nor­ske avis VG i 2013 be­dy­re­de han sin ud­skyld. » I 10 må­ne­der kun­ne jeg ik­ke ar­bej­de, for­di jeg ik­ke kun­ne sove. Jeg så kon­stant al­le of­re­ne for mig. Jeg kun­ne al­drig gø­re så­dan no­get. « sag­de ma­skin­che­fen til avi­sen VG. I juli 2014 dø­de han af et hjer­te­til­fæl­de. Blev sam­men med ma­skin­che­fen på eget ini­ti­a­tiv fl øjet til­ba­ge om bord på Scan­di­navi­an Star. I sin log­bog har den sven­ske brand­chef Ing­var Bryn­fors, iføl­ge bo­gen ’ Bran­den’, skre­vet, at elek­tri­ke­ren op­før­te sig mær­ke­ligt. Fle­re gan­ge spar­ke­de han træki­ler væk, så dø­re­ne på ski­bet luk­ke­de. Ki­ler­ne skul­le, iføl­ge bo­gen, hol­de dø­re­ne åb­ne, så brandslan­ger­ne ik­ke blev klemt i dø­re­ne og røg­dyk­ker­ne hav­de mu­lig­hed for at slip­pe ud hur­tigt, hvis de mang­le­de frisk luft . Brand­che­fen måt­te til sidst si­ge til che­felek­tri­ke­ren: » Hvis du spar­ker én træki­le me­re væk, bli­ver du smidt i ha­vet. « Der­eft er for­svandt elek­tri­ke­ren. Da VG i 2013 ku­le­gra­ve­de sa­gen af­vi­ste han at ud­ta­le sig.

ELEK­TRI­KE­REN

KAP­TA­J­NEN

Da den før­ste brand brød ud und­lod han at slå alarm, som man el­lers skal iføl­ge bran­dreg­le­men­tet. Det skyld­tes må­ske, at bran­den hur­tigt blev sluk­ket. Da an­den brand brød ud kort eft er, ud­send­te han et may­day. Klok­ken 03: 28 op­ly­ste han over ra­dio­en, at bå­de be­sæt­ning og pas­sa­ge­rer hav­de for­ladt ski­bet, men det vi­ste sig at væ­re for­kert, da der sta­dig var pas­sa­ge­rer om bord. Klok­ken 09: 02 blev han fl øjet til­ba­ge til ski­bet for at as­si­ste­re brand­fol­ke­ne med sluk­nings­ar­bej­det. I 1993 blev kap­ta­j­nen sam­men den dan­ske for­ret­nings­mand Hen­rik Jo­han­sen og Re­de­ri­di­rek­tør Ole B. Han­sen dømt i Hø­jeste­ret for mang­len­de sik­ker­hed på ski­bet. Da VG i 2013 be­søg­te ham i Spa­ni­en for­tal­te han, at han me­ner, at det som ske­te må un­der­sø­ges bed­re, end det er gjort indtil nu: » Der har væ­ret ta­le om for­sik­rings­svin­del og ejer­for­hold. Jeg kan ik­ke for­stå, at den del af sa­gen ik­ke blev grun­digt eft er­for­sket i 1990. For at rets­sta­ten Nor­ge skal kun­ne kal­de sig net­op det, er det vig­tigt for al­le os, som er til­ba­ge, at po­li­ti­et for­sø­ger at fi nde ud af det­te, « sag­de kap­ta­j­nen, der be­skrev brand­nat­ten som ’ fæl.’

2. MA­SKIN­ME­STER

Var iføl­ge bo­gen ’ Bran­den’, en af de før­ste be­sæt­nings­med­lem­mer, der op­da­ge­de bran­den. Sam­men med et an­det be­sæt­nings­med­lem gik han i gang med at red­de pas­sa­ge­rer ud iført røg­dyk­ker­ud­sty r. Sam­men med kap­ta­j­nen blev han klok­ken 09: 02 fl øjet til­ba­ge på ski­bet for at hjæl­pe brand­fol­ke­ne. NAT­TEN TIL 8. APRIL: Me­re end et døgn eft er den før­ste brand blus­ser en ny vold­som brand ud i disko­te­ket øverst i ski­bet. En ny brand bry­der kort eft er ud i fron­ten af ski­bet. På det­te tids­punkt lig­ger ski­bet ved kaj og brand­fol­ke­ne har for­ladt ski­bet.

Kap­ta­jn Hu­go Lar­sen og ma­ski­nist Ge­rard Cu­im­ba­tan bli­ver fl øjet om bord for at hjæl­pe brand­fol­ke­ne. End­nu en vold­som brand bry­der ud på fj er­de dæk. Al­le over­le­ven­de pas­sa­ger er på det­te tids­punkt evaku­e­ret. Kun brand­folk og en­kel­te be­sæt­nings­med­lem­mer er om bord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.