Blo­ke­re­de vej­en for bus med asylan­sø­ge­re

BT - - NYHEDER -

PRO­TE­STER Tys­klands re­ge­ring send­te i går hår­de ord mod den grup­pe men­ne­sker, der tors­dag blo­ke­re­de vej­en for cir­ka 20 asylan­sø­ge­re, der for­søg­te at nå ind til et asyl­cen­ter i den øst­li­ge del­stat Sa­ch­sen. » Hvor kold­hjer­tet og kujo­n­ag­tig skal man væ­re for at stil­le sig op for­an en flygt­nin­ge­bus, for at ban­de og rå­be for at skræm­me de men­ne­sker, der sid­der in­de i bus­sen heri­blandt fle­re kvin­der og små børn, « ly­der det fra St­ef­fen Sei­bert, tals­mand for re­ge­rin­gen.

Epi­so­den fandt sted tors­dag af­ten i den lil­le by Clausnitz i Sa­ch­sen, hvor om­kring 100 men­ne­sker blo­ke­re­de ind­gan­gen til asyl­cen­tret og blandt an­det råb­te ’ vi er fol­ket’.

Vi­deo­ma­te­ri­a­le fra ste­det vi­ser, iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at en men­ne­ske­mæng­de om­rin­ger bus- sen, hvil­ket for­hin­drer asylan­sø­ger­ne i at kom­me ud.

Re­ge­rin­gen kald­te i går, på en pres­se­kon­fe­ren­ce, an­ti­flygt­nin­ge­de­mon­stra­tio­nen for ’ dybt skam­me­lig’.

Sei­bert op­for­drer folk til in­di­vi­du­elt at ta­ge af­stand fra ra­cis­me.

» Det er ik­ke no­get, vi kan lø­se med reg­ler fra Ber­lin. Det er no­get, vi som sam­fund må vi­se, at vi har en klar hold­ning til. Det er no­get, som vi kan gø­re. Det er no­get, som hver en­kelt af jer kan gø­re, « si­ger han iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Over we­e­ken­den blev der, igen i Sa­ch­sen, sat ild til et spl­in­ter­nyt asyl­cen­ter, mens fle­re til­sku­e­re jub­le­de og klap­pe­de. Nog­le stil­le­de sig i vej­en for, at brand­væs­net kun­ne nå frem.

Tys­kland, som modt­og 1,1 mil­li­o­ner asylan­sø­ge­re sid­ste år, har re­gi­stre­ret en stig­ning i an­tal­let af an­greb mod asyl- og mod­ta­ge­cen­tre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.