Ja, sko­ler skal ik­ke blan­de Gud ind i alt

BT - - DEBAT - Po­li­tisk ord­fø­rer i Kø­ben­havns bor­ger­re­præ­sen­ta­tion

LARS ASLAN RAS­MUS­SEN ( S)

Det, psy­ko­lo­gen sag­de på den mus­lim­ske pri­vatsko­le Iqra på Nør­re­bro, er ik­ke kun, man ik­ke må ha­ve en kæ­re­ste i sko­len, men at man ik­ke må ha­ve en kæ­re­ste over­ho­ve­det, in­den man bli­ver gift . Der mis­bru­ger man sin psy­ko­logstil­ling ved at blan­de Gud ind i det. Det vil­le væ­re det sam­me, som hvis en bus­chauff ør kø­rer imod færds­els­ret­nin­gen. Det er helt uri­me­ligt, at skat­tey­der­nes pen­ge skal gå til det.

DET ER AL­VOR­LIGT.

hvor me­get det off ent­li­ge skal be­ta­le til pri­vatsko­ler. Jeg har selv en far, der er kur­der fra Tyr­ki­et, og langt de fl este mus­lim­ske ele­ver i Dan­mark går i fol­ke­sko­le, og det kan de sag­tens fi nde ud af. Pro­ble­met er, hvis mus­lim­ske ele­ver kun kan fi nde ud af at gå i sko­le med folk, der har den sam­me bag­grund og højst sand­syn­ligt bor i de sam­me om­rå­der, for så mø­der man ik­ke man­ge fra det dan­ske sam­fund. Og det er pro­ble­ma­tisk, det off ent­li­ge be­ta­ler for det. Det kun­ne gå til or­dent­lig in­te­gra­tion i ste­det for, at man nær­mest be­ta­ler folk for at iso­le­re sig fra re­sten af sam­fun­det.

MAN SKAL DIS­KU­TE­RE,

GE­NE­RELT ME­NER JEG,

For­æl­dre­ne kan frit væl­ge, om de­res børn skal gå der og ved der­for, hvad de går ind til

man skal ind­tægts­re­gu­le­re fri- og pri­vatsko­ler­ne. Det er fi nt, at man dæk­ker langt det me­ste af f. eks. pri­vatsko­ler, hvis de så løft er et so­ci­alt an­svar. Det bli­ver sær­ligt pro­ble­ma­tisk, når al­le ele­ver, der går på pri­vatsko­len, har sam­me bag­grund.

på Nør­re­bro er der nog­le for­æl­dre, der har valgt at etab­le­re en sko­le med et sko­le­syn, der har et is­la­misk- kul­tu­relt grund­lag. Li­ge så vel som der er sko­ler med et kri­stent, et po­li­tisk el­ler en sær­lig pæ­da­go­gisk idé som grund­lag. Her kan for­æl­dre­ne frit væl­ge, om de­res børn skal gå der og ved der­for, hvad de går ind til. Hvis en an­sat på sko­len har ud­talt, at man f. eks. ik­ke skal ha­ve sex før æg­te­skab, så er det, for­di sko­le­be­sty­rel­sen og skole­le­del­sen ved­ken­der sig det­te. Hvis vi al­le skul­le væ­re ens, så skul­le al­le børn gå i den helt sam­me ens­ret­te­de sko­le. Men tan­ken bag dan­nel­sen af fri- og pri­vatsko­ler er jo respek­ten for for­skel­lig­he­den og mang­fol­dig­he­den, og der­med be­skyt­tel­sen af min­dre­tal­let.

PÅ PRI­VATSKO­LEN IQRA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.