Nej, der skal væ­re plads til mang­fol­dig­he­den

BT - - DEBAT - For­mand for Dansk Frisko­le­for­e­ning

PE­TER BEN­DIX PE­DER­SEN

ik­ke se no­get pro­blem i. Frisko­le­loven er net­op etab­le­ret, for at gi­ve for­æl­dre­ne mu­lig­hed for at for­me et be­stemt sko­le­syn, som dan­ner grund­lag for at etab­le­re en sko­le­prak­sis. I Dan­mark har vi un­der­vis­nings­pligt og ik­ke sko­lepligt. Der­for er det for­æl­dre­nes an­svar, bør­ne­ne får un­der­vis­ning, og der­eft er er der fri­hed til at be­stem­me, hvil­ken sko­le bør­ne­ne så skal gå på. Der kan man væl­ge fol­ke­sko­len el­ler en af de 550 fri- og pri­vatsko­ler. Der er to ting, fri­og pri­vatsko­ler skal i det­te land. Det ene er, at de skal gi­ve ele­ver­ne un­der­vis­ning, som står mål med, hvad der er gæl­den­de i fol­ke­sko­len. Det an­det er, at ele­ver­ne skal gø­res pa­ra­te til at le­ve i et sam­fund som det dan­ske med fri­hed og fol­ke­sty­re.

DET KAN JEG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.