Ind­hold er det nye sort

BT - - DEBAT -

Ind­hold er det nye sort. Alt­så ik­ke i far­ven tryks­vær­te, der bli­ver smurt tyn­de­re og tyn­de­re ud må­lt i op­lagstal, på bå­de dan­ske og uden­land­ske avi­ser. Til­ba­ge­gan­gen i Eng­land skal henover de se­ne­ste fem år tæl­les i mil­li­o­ner. Avi­sen The In­de­pen­dent har med­delt, at den luk­ker sin pa­pir­ud­ga­ve for at kon­cen­tre­re sig ude­luk­ken­de on­li­ne. I sam­me an­led­ning har en bri­tisk pro­fes­sor i jour­na­li­stik prok­la­me­ret, at om 25 år er det helt slut med at læ­se avi­ser på pa­pir. I Dan­mark går det ik­ke over­ra­sken­de sam­me vej, vur­de­rer me­di­e­for­ske­re.

PA­NE­LET Det kan nok væ­re lixtal­let fal­der i el­lers til­stræbt se­ri­ø­se me­di­er i den kon­stan­te jagt på hur­tig­hed og tra­fi k

JA­MEN, JEG SKAL da hel­ler ik­ke en tur til hånd­va­sken for at va­ske før­ste af­snits til­eg­ne­de vi­den af. Sna­re­re i gigt­me­di­ci­nen, så der ik­ke går mu­se­fi ngre og al­bu­er i al den hi­gen og sø­gen ved ta­sta­tu­ret. Jeg får stort set kun svær­te på fi ngre­ne, hvis jeg en sjæl­den gang pud­ser sko. El­ler pak­ker en fi sk ind i en ugea­vis. Og jeg har ik­ke haft en fi ske­stang, si­den jeg var dreng. Apro­pos ugea­vi­ser, så fun­ge­rer for­ret­nings­mo­del­len vist sta­dig fi nt. Sad for­le­den til bords med en uge­blads­boss med fl ere af slagsen un­der pa­raply­en, et lo­kalt dag­blad i stal­den, no­get ra­dio og øv­ri­ge si­de- ak­ti­vi­te­ter. Egen­ka­pi­ta­len i mil­li­o­ner er frem­de­les tre- cif­ret, over­skud­det sid­ste år et- cif­ret i den go­de en­de. Di­rek­tø­ren for det he­le slog dog på, at der skal kæm­pes for bund­linj­en. Mo­der­ne virk­som­heds­drift har for va­ne at ben­ch­mar­ke helt i bund, og så­dan er det jo med mar­kedskræf­ter. Men ét sted holdt han igen med spa­rek­ni­ven: På ind­hol­det. NU ER DET ik­ke en sam­fund­sø­vel­se i sig selv at be­va­re jour­na­li­sti­ske ar­bejds­plad­ser. Så man­ge an­dre bran­cher li­der, mens nye i ud­vik­lin­gens na­tur spi­rer frem. Det kan nok væ­re lixtal­let fal­der i el­lers til­stræbt se­ri­ø­se me­di­er i den kon­stan­te jagt på hur­tig­hed og tra­fi k, men det æn­drer ik­ke på, at vi sta­dig læ­ser og for­bru­ger ind­hold som al­drig før. På pc- skær­men, mo­bi­len og til sta­dig­hed på pa­pir, indtil sidst­nævn­te bli­ver helt over­ha­let af vo­lu­men på først­nævn­te. Alt imens vi tryk­ker på det ene Fa­ce­book- link eft er det an­det fra en me­di­eud­by­der, som en­ten af­sen­de­ren selv el­ler en vir­tu­el ven har delt. I den au­to­ma­tik ale­ne lig­ger kon­kur­ren­ce­kra­vet om me­re og bed­re ind­hold. Hvor­dan ska­ber man så li­ge det, når pro­du­cen­ter­ne bli­ver fær­re, for­ret­nin­gen fl yt­ter fra pa­pir

Kurt Las­sen, Vil det få kon­se­kven­ser for Dan­mark, hvis Stor­bri­tan­ni­en eft er fol­ke­af­stem­nin­gen mel­der sig ud af EU?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.