An­kla­ge: Ru­mæ­ner sty­re­de enormt kri­mi­nelt net­værk

BT - - NYHEDER -

STRAF Nav­net på en 47- årig ru­mæ­ner bli­ver man­dag nævnt igen og igen ved Ret­ten i Lyng­by. Med kor­slag­te ar­me sid­der man­den bag nav­net ED fred­som­me­ligt og le­ger med led­nin­gen til si­ne hø­re­te­le­fo­ner, men be­skyld­nin­ger­ne mod ham er gan­ske al­vor­li­ge.

Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den er den lil­le skal­le­de mand blandt de ab­so­lut­te top­folk i dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste sag om men­ne­ske­han­del, som po­li­ti­et har døbt Ope­ra­tion Hvep­se­bo.

Her er 22 per­so­ner til­talt for at ha­ve lok­ket 300 fat­ti­ge ru­mæ­ne­re til Dan­mark og ud­nyt­tet dem til øko­no­misk kri­mi­na­li­tet for op mod 40 mil­li­o­ner kro­ner.

Po­li­ti­et har eft er­for­sket Hvep­se­bo- sa­gen i fem cel­ler, og det er sa­gens cel­le 1 med 14 til­tal­te, der eft er 42 rets­mø­der er ved at væ­re for­bi.

I sin af­slut­ten­de pro­ce­du­re sam­men­lig­ner se­ni­o­r­ankla­ger Jet­te Mal­berg den 47- åri­ges fo­re­ta­gen­de med en dybt or­ga­ni­se­ret og strøm­li­net virk­som­hed.

Ud over en di­rek­tion med ED i top­pen tæl­ler ’ virk­som­he­den’ en drift saf­de­ling, der har til op­ga­ve at trans­por­te­re, hu­se og for­ple­je de man­ge ru­mæ­ne­re.

Der er og­så en ad­mi­ni­stra­tion, som hol­der styr på ru­mæ­ner­nes iden­ti­te­ter, cpr- num­re og for­skel­li­ge ko­der, som bru­ges til bed­ra­ge­ri­er­ne.

Pro­duk­tions­af­de­lin­gen står iføl­ge an­kla­ge­ren for at be­gå bed­ra­ge­ri­er­ne, mens ind­købs­af­de­lin­gen har til op­ga­ve at lok­ke yder­li­ge­re ru­mæ­ne­re til Dan­mark.

» Sik­kert er det, at al­le ud­fyl­der en el­ler an­den rol­le med hen­blik på at mal­ke det dan­ske sam­fund, « si­ger Jet­te Mal­berg om de 14 til­tal­te. Næg­ter sig skyl­dig Ved tid­li­ge­re rets­mø­der har fl ere af de til­tal­te i vidt om­fang er­kendt sig skyl­di­ge.

Det gæl­der og­så ED, der eft er eget ud­sagn har hjul­pet op mod 1000 ru­mæ­ne­re med at fu­ske sig til dan­ske cpr- num­re ved hjælp af fal­ske an­sæt­tel­ses­kon­trak­ter.

En del af cpr- num­re­ne blev si­den brugt til øko­no­misk bed­ra­ge­ri, her­un­der til lea­sing af bi­ler, op­ta­gel­se af kvik­lån og til køb af mo­bil­te­le­fo­ner på afb eta­ling.

I alt er de til­tal­te an­kla­get for at ha­ve lok­ket 115 fat­ti­ge ru­mæ­ne­re til Dan­mark med løft er om ar­bej­de. I ste­det end­te de­res iden­ti­te­ter med at bli­ve mis­brugt til bed­ra­ge­ri­er.

26 af til­fæl­de­ne er iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den så al­vor­li­ge, at der er ta­le om men­ne­ske­han­del.

Den del af til­ta­len næg­ter ED sig imid­ler­tid skyl­dig i. Han på­står, at ru­mæ­ner­ne ud­mær­ket vid­ste, at tu­ren til Dan­mark hand­le­de om at be­gå kri­mi­na­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.