’ Jeg ved, hvem der dræb­te min far’

BT - - NYHEDER -

PAL­ME­MOR­DET » Jeg tror, det var Christer Pet­ter­s­son, « si­ger Mår­ten Pal­me til den nor­ske avis Dag­bla­det. Søn­dag er det 30 års­da­gen for dra­bet på den sven­ske stats­mi­ni­ster Olof Pal­me, men mor­det er end­nu ik­ke ble­vet opkla­ret. Spe­ku­la­tio­ner­ne og te­o­ri­er­ne fyl­der sta­dig sven­ske me­di­er. F. eks. skrev avi­sen Expres­sen for­le­den hi­sto­ri­en om, at mor­de­ren kan ha­ve væ­re en cen­tral per­son i en rus­sisk narkor­ing.

Men Olof Pal­mes søn Mår­ten Pal­me, som fik et flyg­tigt glimt af ger­nings­man­den, ryster ik­ke på hån­den, når han bli­ver spurgt om, hvem der skød og dræb­te hans be­røm­te far den iskol­de af­ten den 28. fe­bru­ar 1986. Det var Christer Pet­ter­s­son, afslører han i nor­ske Dag­bla­det.

I åre­ne ef­ter mor­det blev sven­ske Christer Pet­ter­s­son, en va­ne­kri­mi­nel mis­bru­ger, idømt en liv­s­tids­dom, men ef­ter en an­kesag, blev han fri­kendt. Der­med har in­gen få­et skyl­den, men det kan væ­re et spørgs­mål om tid, før det sven­ske po­li­ti en­de­lig kan lø­se én af ny­e­re tids al­ler­stør­ste mord­gå­der. Säpo: Se mod øst Iføl­ge Expres­sen har den sven­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste Säpo op­lys­nin­ger om, hvem der stod bag mor­det. Jeg tror, at vi ba­re sag­de ’ far­vel’. Det var for koldt til knus og sto­re af­ske­der. Og det var det sid­ste, jeg så til min far

Sik­ker­hed­s­tje­ne­sten skal væ­re i be­sid­del­se af op­lys­nin­ger, der kob­ler det da­væ­ren­de Sov­je­tu­ni­o­nen sam­men med Olof Pal­mes død. Op­lys­nin­ger som Säpo skul­le ha­ve væ­ret i be­sid­del­se af si­den slut­nin­gen af 1980er­ne.

De nye op­lys­nin­ger le­ve­res af to tid­li­ge­re ef­ter­for­ske­re Wal­ter Ke­go og Jan- Hen­rik Bar­r­ling.

De to ef­ter­for­ske­re skul­le end­vi­de­re væ­re i stand til at ud­pe­ge ger­nings­man­den, men har si­den 1989 væ­ret un­der­lagt tavs­heds­pligt og må der­for ik­ke vi­de­re­gi­ve de for­tro­li­ge ef­ter­ret­nin­ger fra Säpo til den Pal­me- grup­pe, der i dag ef­ter­for­sker mor­det.

Säpo skal ha­ve få­et in­for­ma­tio­ner­ne om Sov­je­tu­ni­o­nen ved hjælp af ulov­lig af­lyt­ning af en diplo­mat, der i vir­ke­lig­he­den var KGB- agent. Af­lyt­nin­gen fandt sted med hjælp fra ame­ri­kan­ske CIA.

» Den så­kald­te diplo­ma­ti­ske af­lyt­ning er en del af ma­te­ri­a­let, men der er en an­den del, som er me­get stør­re. Dis­se to de­le un­der­byg­ger hin­an­den, mens de un­der­støt­tes se­pa­rat, « si­ger Wal­ter Ke­go og Jan- Hen­rik Bar­r­ling til Expres­sen.

De to kræ­ver nu, at de bli­ver fri­gjort fra de­res tavs­heds­pligt, så de kan bli­ve af­hørt og vi­de­re­gi­ve de in­for­ma­tio­ner, der må­ske kan fø­re det sven­ske po­li­ti på spo­ret af mor­de­ren.

I Expres­sen af­slø­res no­get af det ind­hold, som Wal­ter Ke­go og JanHen­rik Bar­r­ling har fo­re­lagt dem. Mor­de­ren skul­le væ­re nøg­le­per­son i et uden­land­sk nar­ko­net­værk. Ad­skil­li­ge men­ne­sker skul­le væ­re in­vol­ve­ret i mor­det, og man er yder­me­re i be­sid­del­se af op­lys­nin­ger om, hvor­dan mor­de­ren vid­ste, hvor Olof Pal­me be­fandt sig den af­ten, han blev dræbt, og hvor­dan mor­det var for­be­redt. Drabs­man­dens na­tio­na­li­tet er uklar, men han er ud­dan­net i Sov­je­tu­ni­o­nen og kom til Sve­ri­ge med falsk pas i 1985. Han kan kob­les til fle­re drab i Sve­ri­ge. Drabs­man­den skul­le an­gi­ve­ligt væ­ret iden­ti­fi­ce­ret som Olof Pal­mes mor­der af en per­son, der kend­te ham samt ad­skil­li­ge vid­ne­for­kla­rin­ger. Skæb­nesvan­ger bi­o­graf­tur Klok­ken nær­mer sig 23.20 den 28. fe­bru­ar 1986 en kold vin­ter­af­ten i Sto­ck­holm. Den sven­ske stats­mi­ni­ster, Olof Pal­me og hans ko­ne Lis­bet Pal­me har net­op for­ladt Grand Ki­no sam­men med par­rets søn Mår­ten Pal­me og hans kæ­re­ste In­grid Kle­ring. Om få øje­blik­ke ser Mår­ten Pal­me for sid­ste gang sin far i li­ve.

For­in­den hav­de de fi­re set fil­men ’ Brød­re­ne Mozart’, som Olof Pal­me var ble­vet til­budt en rol­le i, men han tak­ke­de nej, da han fandt rol­len for usym­pa­tisk.

» Vi tal­te om fil­men. Al­le fi­re nød den. Vi sy­nes, den var mor­som. Jeg hav­de ta­get en bi­o­gra­fa­vis fra Grand, for­di far vil­le læ­se om fil­men. Han kom­men­te­re­de, at ’ hans’ rol­le var æn­dret no­get. Han for­søg­te at læ­se avi­sen i ly­set fra en bog­hand­lers vin­due, men plud­se­lig sluk­ke­de ly­set. « Søn: Det var Pet­ter­s­son For Mår­ten Pal­me er af­dø­de Christer Pet­ter­s­son ger­nings­man­den, som al­drig fik sin straf. Han hu­sker end­nu ty­de­ligt den skæb­nesvan­gre af­ten, da han mi­ste­de sin far.

Mår­ten Pal­me – i sel­skab med sin kæ­re­ste – har sam­men med si­ne for­æl­dre for­ladt i bi­o­gra­fen. Ef­ter fil­men be­slut­ter de to par sig for at gå hver til sit og hjem.

Mår­ten Pal­me fo­re­slår si­ne for­æl­dre, at de ta­ger en taxi, men det af­vi­ser fa­de­ren, da sto­re de­le af hans ar­bejds­dag er gå­et med at sid­de ned.

» Jeg tror, at vi ba­re sag­de ’ far­vel’. Det var for koldt til knus og sto­re af­ske­der. Og det var det sid­ste, jeg så til min far. Han vend­te sig om og gik af sted med en pels­hue på ho­ve­d­et. Han og min mor, « si­ger Mår­ten Pal­me til Dag­bla­det.

Klok­ken er 23.15, da Mår­ten og hans kæ­re­ste ta­ger af­sked med for­æl­dre­ne. Ba­re 300 me­ter der­fra bli­ver Pal­me skudt.

Da de for­la­der ste­det i hver sin ret­ning be­mær­ker Mår­ten Pal­me en mand ik­lædt mørkt tøj, der står og kig­ger ind i et mørkt vin­due godt fem me­ter fra dem. I sam­me øje­blik som kæ­re­ste­par­ret pas­se­rer man­den, ven­der han sig om og går i mod­sat ret­ning – ef­ter Olof og Lis­bet Pal­me.

Mår­ten Pal­me un­drer sig, men fø­ler sig ik­ke ’ alar­me­ret’, da han er vant til, at folk ser ef­ter hans far.

Man­den er om­kring 40 år, over 185 cen­ti­me­ter høj, har et fir­kan­tet og for­knyt an­sigts­ud­tryk. Hans gang er for­over­bø­jet, hu­sker Mår­ten Pal­me.

No­gen­lun­de sam­me vid­ne­for­kla­ring kom­mer fra de ni per­so­ner, der ser Olof Pal­mes mor­der sam­me af­ten.

Han føl­ger ef­ter stats­mi­ni­ste­rens og hans ko­ne af den sto­re ga­de Sveavä­gen, vid­ner en pøl­se­mand ef­ter­føl­gen­de. Det sam­me gør en kvin­de, der iagt­ta­ger par­ret og den ukend­te mand fra vin­du­et i sin lej­lig­hed. Par­ret kryd­ser på et tids­punkt Sveavä­gen og stop­per op ved et bu­tiks­vin­due på den an­den si­de. Man­den fort­sæt­ter for­bi dem. De fort­sæt­ter kort ef­ter de­res gang af Sveavä­gen og går for­bi en mørk pas­sa­ge om­kring klok­ken 23.21 den 28. fe­bru­ar 1986. Da de har pas­se­ret, træ­der en mand ud og sky­der Olof Pal­me på klos hold. Han ram­mer fle­re vi­ta­le de­le og Olof Pal­me dør på ste­det. Lis­bet Pal­me bli­ver li­ge­le­des ramt, men over­le­ver at­ten­ta­tet.

Den ukend­te ger­nings­mand stik­ker af. Dømt og fri­fun­det Te­o­ri­er om bå­de ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster præ­ge­de ef­ter­forsk­nin­gen, men ad­skil­li­ge tip pe­ge­de på den kri­mi­nel­le al­ko­ho­li­ker Christer Pet­ter­s­son.

I før­ste om­gang kun­ne po­li­ti­et dog ik­ke fin­de be­vi­ser nok til at døm­me Christer Pet­ter­s­son.

Der­for skul­le der og­så gå år, før mi­stan­ken igen faldt på den al­ko­ho­li­se­re­de Christer Pet­ter­s­son og den 27. juli 1989 blev han idømt en liv­s­tids­dom for mor­det på Olof Pal­me.

Christer Pet­ter­s­son an­ke­de imid­ler­tid dom­men og blot få må­ne­der ef­ter, var han igen på fri fod.

Med fri­ken­del­sen stod det sven­ske po­li­ti igen på bar bund. Men spør­ger man Mår­ten Pal­me, er han ik­ke et se­kund i tvivl om, hvem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.