Før­ste dan­ske ro­ck-’ ope­ra’

BT - - KULTUR -

MU­SIK Fre­dag ud­kom der et al­bum, der al­drig tid­li­ge­re er set ma­gen i Dan­mark. Ni­ko­laj Nør­lunds ’ Vil­la’ er nyskre­ven dansk ro­ck­mu­sik ind­spil­let sam­men med sym­fo­ni­o­ke­stret Co­pen­ha­gen Phil.

» Man kan si­ge, hvad man vil om ’ Vil­la’. Men det har al­drig væ­ret gjort før. Det vil jeg da ger­ne ha­ve at folk hø­rer og an­er­ken­der. Men det er vig­tigt at få med, at mu­sik­ken sag­tens kan få et liv frem­over – det skal ik­ke nød­ven­dig­vis væ­re sym­fo­nisk. Jeg kan spil­le san­ge­ne ale­ne med en gu­i­tar, « si­ger Ni­ko­laj Nør­lund, der har gjort sig som kunst­ner og iværk­sæst­ter i den dan­ske mu­sik­bran­che si­den de tid­li­ge halv­fem­se­re.

Han er bl. a. man­den bag ’ Uli­ge Num­re’, Jens Un­ma­cks so­l­o­p­la­der og Ni­els Skou­sens co­me­ba­ck.

» Jeg sy­nes selv, det bli­ver in­ter­es­sant, når man stil­ler en mand som mig op for­an et sym­fo­ni­o­r­ke­ster. Der sker jo no­get an­det, end hvis det er en ope­ra­san­ger. I ope­ra er det må­ske ik­ke tek­ster­ne, det hand­ler om. For mig er det ik­ke en præ­sta­tion, men dra­ma­tik­ken, det hand­ler om. Jeg ved godt, jeg ik­ke er Stig Ros­sen. Men så kan jeg må­ske no­get an­det, « si­ger Nør­lund.

Har ta­get un­der­vis­ning

» Min in­ter­es­se for al­le for­mer for mu­sik er us­væk­ket. Jeg hav­de ik­ke set mig selv la­ve ( DR1- pro­gram­met, red.) ’ Men­tor’ for 20 år si­den. Det hav­de jeg nok ik­ke kun­net. Selv­om man er en ama­tør til nog­le ting er man for­hå­bent­lig ble­vet bed­re til an­det. Men jeg in­drøm­mer, at jeg har ta­get sangun­der­vis­ning. Der var en gang jeg hav­de den hold­ning, at man skul­le pas­se på ik­ke at øde­læg­ge det fi ii­ne man har med at dyg­tig­gø­re sig, « si­ger Nør­lund gri­nen­de med på­ta­get kruk­ket­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.